Interkommunalt plansamarbeid for ny firefelts vei

Interkommunalt plansamarbeid for ny firefelts vei

Det er igangsatt et stort interkommunalt plansamarbeid for ny firefelts vei på strekningene fra Dørdal til Tvedestrand og Arendal til Grimstad. Samhandling og informasjon er nøkkel til suksess.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det er høyt aktivitetsnivå i E18-utbyggingsområdet. Utbyggingen av strekningene Tvedestrand-Arendal, Rugtvedt-Dørdal og Kjørholt og Bamble tunneler pågår for fullt. Kommunene på strekningen har i samarbeid med Nye Veier nå startet opp planleggingen av de resterende strekningene fra Dørdal til Tvedestrand og Arendal til Grimstad. Gjennom St.meld. 25 På rett vei – reformer i veisektoren fikk Nye Veier ansvaret for å gjennomføre overordnet planarbeid og avklare korridoralternativer for disse strekningene.

Nye Veier har ambisjoner om sammen med kommunene å gjennomføre dette som et fremtidsrettet veiprosjekt gjennom en fulldigital planprosess. De 7 berørte kommunene i Telemark og Aust-Agder har inngått et interkommunalt plansamarbeid for hele strekningen. Interkommunalt plansamarbeid er beskrevet i plan og bygningsloven. Det er likevel ikke mange eksempler på slikt plansamarbeid i veibygging i Norge.

Fulldigital i 2020

Nye Veier har fått ansvaret for å tilrettelegge for planprosessen. Det er gjennomført to møter med administrativ ledelse i kommunene. Torsdag 1.mars skal det være nytt møte der også politisk ledelse fra kommunene deltar.

– For å lykkes med prosessen er det viktig at kommunene, innbyggere, grunneiere og andre berørte holdes orientert og får løpende mulighet til å gi innspill til planprosessen. Det blir viktig å utvikle digitale metoder for kommunikasjon og saksbehandling. Nye Veier har som mål at planlegging og utbygging skal være fulldigital i 2020, sier Solfrid Førland, planansvarlig i Nye Veier for E18-strekningen Langangen-Grimstad.

Prosjektet har tre viktige samfunnsmål:

  • Bidra til å nå de sektorpolitiske målene i Nasjonal Transportplan 2018-29
  • Skape et sikkert transportsystem som fremmer verdiskaping i kommunene og utvikler hele regionen
  • Utvikle et samfunnsøkonomisk lønnsomt transportsystem

Interkommunalt plansamarbeid er hjemlet i plan- og bygningsloven kapittel 9. I etterkant av møtet 1.mars skal styret for det interkommunale plansamarbeidet konstitueres. Dette styret er sentralt og skal være ledende i planprosessen. Planarbeidet ledes av et politisk oppnevnt styre, men kommunedelplan med konsekvensutredning skal vedtas i den enkelte kommune i plansamarbeidet.

– Vi skal legge til rette for en god prosess det forslaget til korridor for hele strekningen er klar i løpet av 2018. Ambisjonen er at kommunedelplanen blir vedtatt våren 2019 som vil muliggjøre byggestart for hele eller deler av strekningen allerede i 2020, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør E18 Langangen-Grimstad.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen