Interkommunalt plansamarbeid for ny firefelts vei

Interkommunalt plansamarbeid for ny firefelts vei

Det er igangsatt et stort interkommunalt plansamarbeid for ny firefelts vei på strekningene fra Dørdal til Tvedestrand og Arendal til Grimstad. Samhandling og informasjon er nøkkel til suksess.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det er høyt aktivitetsnivå i E18-utbyggingsområdet. Utbyggingen av strekningene Tvedestrand-Arendal, Rugtvedt-Dørdal og Kjørholt og Bamble tunneler pågår for fullt. Kommunene på strekningen har i samarbeid med Nye Veier nå startet opp planleggingen av de resterende strekningene fra Dørdal til Tvedestrand og Arendal til Grimstad. Gjennom St.meld. 25 På rett vei – reformer i veisektoren fikk Nye Veier ansvaret for å gjennomføre overordnet planarbeid og avklare korridoralternativer for disse strekningene.

Nye Veier har ambisjoner om sammen med kommunene å gjennomføre dette som et fremtidsrettet veiprosjekt gjennom en fulldigital planprosess. De 7 berørte kommunene i Telemark og Aust-Agder har inngått et interkommunalt plansamarbeid for hele strekningen. Interkommunalt plansamarbeid er beskrevet i plan og bygningsloven. Det er likevel ikke mange eksempler på slikt plansamarbeid i veibygging i Norge.

Fulldigital i 2020

Nye Veier har fått ansvaret for å tilrettelegge for planprosessen. Det er gjennomført to møter med administrativ ledelse i kommunene. Torsdag 1.mars skal det være nytt møte der også politisk ledelse fra kommunene deltar.

– For å lykkes med prosessen er det viktig at kommunene, innbyggere, grunneiere og andre berørte holdes orientert og får løpende mulighet til å gi innspill til planprosessen. Det blir viktig å utvikle digitale metoder for kommunikasjon og saksbehandling. Nye Veier har som mål at planlegging og utbygging skal være fulldigital i 2020, sier Solfrid Førland, planansvarlig i Nye Veier for E18-strekningen Langangen-Grimstad.

Prosjektet har tre viktige samfunnsmål:

  • Bidra til å nå de sektorpolitiske målene i Nasjonal Transportplan 2018-29
  • Skape et sikkert transportsystem som fremmer verdiskaping i kommunene og utvikler hele regionen
  • Utvikle et samfunnsøkonomisk lønnsomt transportsystem

Interkommunalt plansamarbeid er hjemlet i plan- og bygningsloven kapittel 9. I etterkant av møtet 1.mars skal styret for det interkommunale plansamarbeidet konstitueres. Dette styret er sentralt og skal være ledende i planprosessen. Planarbeidet ledes av et politisk oppnevnt styre, men kommunedelplan med konsekvensutredning skal vedtas i den enkelte kommune i plansamarbeidet.

– Vi skal legge til rette for en god prosess det forslaget til korridor for hele strekningen er klar i løpet av 2018. Ambisjonen er at kommunedelplanen blir vedtatt våren 2019 som vil muliggjøre byggestart for hele eller deler av strekningen allerede i 2020, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør E18 Langangen-Grimstad.

TUNNEL/23. januar 2019

Verdens lengste og dypeste tunnel

– Dette blir verdens lengste og dypeste tunnel, og det tar nok en tid før denne rekorden blir slått også. Foreløpig er den budsjettert til 16,8 milliarder kroner, og den vil redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger med hele 40 minutter. Det er et formidabelt prosjekt vi snakker om. Les hele saken

Til toppen