Anleggsleder Thomas Thorsvik fra maskinentreprenøren Carl C.Fon ved den nye salamanderdammen som er anlagt før jernbaneutbyggingen.
Anleggsleder Thomas Thorsvik fra maskinentreprenøren Carl C.Fon ved den nye salamanderdammen som er anlagt før jernbaneutbyggingen. (Foto: Robin Stenersen / NCC)

Intercityprosjekt med sårbar natur i fokus

Omfattende miljøtiltak for å ivareta betydelige arealer matjord og et bevaringsverdig hageanlegg, står sentralt i anleggsprosjektet Carl C. Fon utfører før utbygging av Gardermobanen i Akershus.

  • intercity
  • Endret
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Fra mai til oktober 2018 er NCCs heleide maskinentreprenør Carl C. Fon i full gang med omfattende anleggsarbeider på Eidsvoll - der avbøtende tiltak for lokal natur og miljø står sentralt. Arbeidene utføres på oppdrag for Bane NOR, og skjer før selve byggingen av nytt dobbeltspor på Gardermo- og Dovrebanen Venjar - Eidsvoll - Langset skal starte på nyåret.

Salamanderne i bevaringsverdige Eidsvoll prestegårds hagedam får et nytt hjem mens NCC bygger ut Gardermobanen. Foto: Hilde Marie Braaten / Bane NOR

– Med tanke på de miljøtiltakene som inkluderes i anleggsarbeidet er dette en noe spesiell jobb for oss. Vi får imidlertid mye ros for dette, både fra grunneiere, lokale bønder og fra vår oppdragsgiver Bane Nor, sier anleggsleder Thomas Thorsvik Carl C. Fon, som også er bonde selv.

Natur og jordbruksområder

Miljøtiltakene i anleggsprosjektet er omfattende, og avgjørende for å ivareta Eidsvolds natur- og jordbruksområder som berøres av den kommende dobbeltspor-utbyggingen i området, og som skal være ferdigstilt sommeren 2023.

All matjord som berøres av utbyggingen tas vare på. Rundt 440 000 kvadratmeter matjord blir derfor skrapet av og lagret under anleggsperioden, for å tilbakeføres når jernbanebyggingen er ferdigstilt. For å ivareta matjorda best mulig i anleggsperioden og for å unngå ugresspredning, blir jordrankene blant annet sådd med raigras og timoteiblanding.

– Vi er en bedrift som setter miljøet høyt. Vi fokuserer på å ha en miljøvennlig maskinpark og å drive på en måte hvor vi setter minst mulig spor etter oss. Når vi jobber med flytting av matjord, som her, vasker vi også graverne når vi skifter fra det ene jordet til det andre. Dette for å forhindre smitte og spredning av blant annet ugresset floghavre, forteller han.

Ivaretar salamandere og hageanlegg

Jernbanetraseen ligger helt inn mot Eidsvoll prestegård. Prestegården som i sin tid var bebodd av Wergelandsfamilien med søsknene Henrik Wergeland og Camilla Collett, er omkranset av et flott hageanlegg. I hagen er det en gammel hagedam som har blitt tilholdssted for en stor bestand av småsalamandere.

Med bygging av nytt dobbeltspor under bakken og tett opp mot Eidsvoll bevaringsverdige prestegård, iverksettes derfor en rekke tiltak for å ta vare på salamandere og hageanlegg. Foto: Robin Stenersen / NCC

Med bygging av nytt dobbeltspor under bakken og tett opp mot prestegården, iverksettes derfor en rekke tiltak for å ta vare på salamandere og hageanlegg. I 2016 ble ny og midlertidig dam anlagt.

– Den gamle salamanderdammen må vike for den nye jernbanetunnelen som skal bygges i åpen byggegrop. Carl C.Fon er i gang med å klargjøre prestegårdshagen før NCC går i gang med hovedarbeidene. I høst blir den den gamle hagedammen fjernet, gamle trær hugges og en del busker og planter blir flyttet under hovedarbeidene, forteller fagansvarlig for ytre miljø i Bane NOR, Linda Taje.

– Et yrende liv

Når jernbaneanlegget står ferdig i 2022 skal NCC reetablere hele prestegårdshagen, busker og planter skal flyttes tilbake og ny hagedam skal anlegges der den gamle var.

Det er yrende salamander-liv i den nye hagedammen, viser tellinger fra i sommer. Foto: Hilde Marie Braaten / Bane NOR

– Å flytte et salamandersamfunn er en prosess som tar tid. Den midlertidige salamanderdammen var innflyttingsklar sommeren 2016 og en amfibieekspert har hjulpet med flytting samt holde telling med veksten i ny dam. Nye tellinger i sommer viser at det er et yrende liv i den nye dammen og at det nye samfunnet er i sterk vekst, sier Linda Taje.

NCCs maskinentreprenør Carl C. Fon skraper av og lagrer rundt 440 000 kvadratmeter matjord under anleggsperioden, for å tilbakeføres når jernbanebyggingen Venjar – Eidsvoll er ferdigstilt. Foto: Robin Stenersen / NCC

NCC ble i sommer tildelt kontrakt av Bane NOR på byggingen av et fire kilometer nytt jernbanespor som skal gå parallelt med eksisterende spor fra Venjar til Eidsvoll stasjon. Prosjektet har en verdi på 1,625 mrd kroner og arbeidene starter opp på nyåret.

Fakta

Anleggsarbeider Venjar – Eidsvoll, matjord og avbøtende tiltak hageanlegg

Størrelse anleggsområde: 440 000 kvm

Kunde: Bane NOR

Verdi: MNOK 14.5 (inkludert reetableringen i 2022)

Carl C Fon-personell: 6 anleggsarbeidere og 1 anleggsleder

Samarbeidspartnere/UE: Akershusgartneren, Mjøsen Skog

VEGBYGGING/20. november 2018

Første synlige anleggsarbeid med ny E39

AF Gruppen er på vegne av Nye Veier i gang med arbeidene på strekningen Kristiansand vest – Mandal øst. Mandag 19. november 2018 om kvelden starter forarbeider. Fra onsdag 21. november blir det aktivitet i tilknytning til eksisterende E39, når anleggsmaskiner skal ta seg inn i veilinja for ny E39 fra området Døle bru i Mandal. Les hele saken

Til toppen