Dobbeltsporstrekningen Langset-Kleverud langs Mjøsa, som åpnet i 2015.
Dobbeltsporstrekningen Langset-Kleverud langs Mjøsa, som åpnet i 2015. (Foto: Øystein Grue)

InterCity: Planlegging og bygging fortsetter for fullt

Bane NOR har overlevert sitt faglige innspill til Jernbanedirektoratets arbeid med handlingsprogram for jernbanesektoren. Planleggingen og byggingen av InterCity-strekningene fortsetter som tidligere.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Jernbanedirektoratet skal ta stilling til Bane NORs innspill og lage et forslag til Handlingsprogram som legges på høring i april. Handlingsprogrammet skal konkretisere innsatsen på jernbane i Nasjonal transportplan 2018-2029.

Prosjektdirektør Anne Siri Haugen i InterCity-prosjektet. Foto: Bane NOR

Planleggingsarbeidet og bygging som pågår på InterCity-strekningene fortsetter for fullt.

- Det er ingenting som tilsier at vi skal bremse planaktiviteten. For mange av prosjektene er det tvert imot kort tid til vi trenger planvedtak, for å sikre at de er byggeklare i tide. Trasevalg er viktig for grunneiere, og for dem som skal planlegge byutvikling og annen infrastruktur. Dessuten ønsker vi å ha tid til å lete etter løsninger som gir enda mer bane for pengene, sier prosjektdirektør Anne Siri Haugen i InterCity-prosjektet i Bane NOR.

Under finner du en oversikt over status for arbeidet på InterCity-strekningene.

Østfoldbanen

 • Follobanen: Under bygging.
 • Sandbukta-Moss-Såstad: Under bygging. Har startet med forberedende arbeider.
 • Haug-Seut: Arbeid med reguleringsplan pågår.
 • Fredrikstad (Seut)-Sarpsborg: Kommunedelplan med konsekvensutredning. Kommunedelplanen skal avklare korridor for det nye dobbeltsporet. Planen, med anbefaling av korridor, skal oversendes kommunene vår/sommer 2019.
 • Sarpsborg-Halden: Ikke midler til planlegging i NTP 2018-2029, der det står at strekningen skal være ferdig innen 2034.

Vestfoldbanen

 • Drammen-Kobbervikdalen: Forslag til reguleringsplan har vært på høring. Forventer vedtak på reguleringsplan i 2018.
 • Nykirke-Barkåker: Forslag til reguleringsplan ligger på høring. Mulig med vedtak på reguleringsplan sommer 2018.
 • Tønsberg-Larvik: Planprogram for strekningen mellom Stokke og Larvik er vedtatt og arbeidet med kommunedelplan er i gang. For strekningen Tønsberg-Stokke er Samferdselsdepartementet anmodet om å vurdere bruk av statlige virkemidler.
 • Farriseidet-Porsgrunn: Under bygging. Åpner høsten 2018.
 • Porsgrunn-Skien: Ikke omtalt i NTP 2018-29.

Dovrebanen

 • Venjar-Langset: Vedtatt reguleringsplan i 2016, oppstartsbevilgning gitt i 2017. Kleverud-Sørli: Vedtatt reguleringsplan. Strekningen sees nå i sammenheng med Sørli – Åkersvika, som omtalt i Statsbudsjettet for 2018.
 • Sørli-Åkersvika: Arbeid med reguleringsplan er i gang. Forslaget skal etter planen legges ut på høring høsten 2019.
 • Åkersvika-Lillehammer: Ny prosess med planprogram starter opp i Hamar i 2018. Vedtatt kommunedelplan kommunegrense Hamar/Ringsaker - Brumunddal. Brumunddal-Lillehammer: NTP beskriver sluttføring til 2034. 

Ringeriksbanen

Forslag til reguleringsplan ble oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet i februar 2018.

 

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen