Infrastruktur er kostbart og kravene er usikre

Infrastruktur er kostbart og kravene er usikre

Det er som oftest den private utbyggeren som må opparbeide infrastrukturen i et område. Enten forpliktelsen til å opparbeide infrastruktur følger direkte av loven eller det er et rekkefølgekrav i en reguleringsplan, enten man er byggherre eller entreprenør, kan man bli nødt til å ta stilling til hva opparbeidelse av infrastruktur vil koste.

  • Rådgivning
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kommentar fra senioradvokat Roar R. Lillebergen og advokatfullmektig Bård K. H. Berge i Advokatfirmaet Føyen og Torkildsen.

Reguleringsplanen er utgangspunktet

Utgangspunktet for hvordan infrastruktur skal opparbeides finner man i reguleringsplanen. Det er sjeldent vanskelig å se hvor for eksempel veien skal ligge, hvilken bredde den skal ha og om veien inkluderer fortau. Her stopper som regel detaljeringen. Mange utbyggere vil imidlertid bli møtt med krav til spesielle kvaliteter eller egenskaper fra vegmyndighetene. Disse kravene kan ha stor betydning for totalkostnadene.

[img id="2"]

Et spørsmålet som ofte blir aktuelt, er hvor langt veimyndigheten kan gå i å kreve fordyrende kvaliteter ved opparbeidelse av infrastrukturen. Her kan det være grunn til å skille mellom to tilfeller, ut fra hvilket rettslig grunnlag som danner utgangspunktet for opparbeidelsen.

Dersom infrastruktur opparbeides på bakgrunn av plan- og bygningsloven § 18-1, vil loven sette visse ytre begrensninger. Kommunen har en viss frihet til å stille krav til kvaliteter. Men dette begrenser seg til standardkrav, som for eksempel minstekrav i henhold til kommunale eller statlige veinormaler. De ytre begrensningene i § 18-1 er riktignok utvidet de siste årene, og det er ikke lenger tvilsomt at, for eksempel, veibelysning nå kan kreves opparbeidet samtidig med veianlegget. Det er derimot tvilsomt om utbygger kan pålegges å legge mer «moderne» infrastrukturtiltak etter § 18-1, for eksempel fiberkabel.

Der infrastruktur opparbeides på bakgrunn av rekkefølgekrav, typisk i kombinasjon med en utbyggingsavtale med kommunen, kan dette i praksis være ganske annerledes. Selv om det rettslige utgangspunktet er at reguleringsplanen legger begrensninger for hva kommunen kan kreve, er det ikke uvanlig at kommunen benytter sin forhandlingsposisjon til å kreve spesielle egenskaper eller kvaliteter ved infrastrukturen som går ut over disse kravene.

[img id="1"]

Hvorvidt kommunen har rettslig grunnlag for å stille slike krav er høyst variabelt. I enkelte situasjoner er det på det rene at kommunen kan stille strengere krav til kvaliteter i en utbyggingsavtale. Det kan for eksempel være legitimt å stille krav om kantsteiner av granitt og kjørebaner av brostein når det skal etableres nytt torg i sentrum, selv om rekkefølgekravet ikke sier noe om dette. Andre ganger kan det imidlertid være slik at kommunen stiller strengere krav i en utbyggingsavtale enn det som følger av, eller fremstår som, nødvendig i reguleringsplanen. Det kan for eksempel være at kommunen ønsker større dimensjoner enn det reguleringsplanen åpner for av hensyn til eget driftsmateriell. Sistnevnte kan imidlertid være lovstridig bruk av kommunens posisjon. Det kan i slike situasjoner være viktig å huske på at man ikke nødvendigvis må inngå en utbyggingsavtale med kommunen, men i stedet bare oppfylle rekkefølgevilkårene slik disse fremgår av reguleringsplanen.

Viktig å kjenne de rettslige rammene

Uansett hva som er grunnlaget for at infrastrukturen opparbeides, er det viktig å vite hvilke rammer reguleringsplanen gir når man skal diskutere realisering av infrastruktur med veimyndighetene. Man må vite hvilken forhandlingsposisjon man har, og hvorvidt veimyndighetene har rettslig grunnlag for de særlige krav som stilles.
En annen side av dette er at man må være bevisst på hvordan usikkerheten håndteres i egne kontrakter, enten man som totalentreprenør skal oppfylle byggherrens forpliktelser eller man som byggherre skal selge prosjektet videre med visse egenskaper.

JURIDISK/25. mars 2019

Kontraktene må forståes og utvikles

– I en bransje hvor beløpene veldig fort blir store, er kontraktene uten tvil avgjørende viktig. De er viktige i andre bransjer også, men kanskje spesielt viktige i bygge- og anleggsbransjen. Kontraktene må forståes, og kanskje til og med utvikles, slik at de passer til den jobben som skal gjøres. Les hele saken

ASFALT/25. mars 2019

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

– Veidekke hadde et felles prosjekt med Shell Bitumen som startet på slutten av 1990-tallet , der fokus var å redusere miljøpåvirkningen fra produksjon av asfalt. I dette arbeidet ble WAM-Foam utviklet, hvor man oppnådd en  betydelig reduksjon i utslippet. Slik sett var Veidekke tidlig ute – og vi fortsetter vårt miljøfokus. Les hele saken

Til toppen