Foran til venstre: Halvard Leren, direktør i Implenia Region øst, og Nils Audun Karbø som er avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Bak fra venstre står Øyvind Pedersen som er prosjektleder i Implania, byggeleder Øyvind Moen i Statens vegvesen, prosjektleder Ole Kristian Krogh i Statensvegen og seksjonssjef Elin Hermanstad Havik i utbyggingsseksjonen i Statens vegvesen vegavdeling Akershus.
Foran til venstre: Halvard Leren, direktør i Implenia Region øst, og Nils Audun Karbø som er avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Bak fra venstre står Øyvind Pedersen som er prosjektleder i Implania, byggeleder Øyvind Moen i Statens vegvesen, prosjektleder Ole Kristian Krogh i Statensvegen og seksjonssjef Elin Hermanstad Havik i utbyggingsseksjonen i Statens vegvesen vegavdeling Akershus. (Foto: Statens vegvesen)

Implenia Norge AS skal bygge ny Frogner bru

Statens vegvesen har på vegne av Akershus fylkeskommune undertegnet kontrakt med Implenia Norge AS om bygging av ny Frogner bru på fylkesveg 260 ved Sørum sentrum. Entreprenøren vil starte byggearbeidene etter sommerferien.

  • bru
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Statens vegvesen lyste ut anbudskonkurransen på bygging av ny Frogner bru før jul. Implenia Norge AS vant anbudet i konkurranse med fire andre tilbydere. På oppdrag for Statens vegvesen skal Implenia Norge AS:

  • Prosjektere og bygge en ny bru for fylkesveg 260 Trondheimsvegen som tilpasses fylkesvegen på hver side av brua.
  • Prosjektere og bygge en ny bru for myke trafikanter slik som gående og syklende som tilpasses gang- og sykkelvegen på hver side av brua.
  • Rive eksisterende bru.
  • Rive eksisterende trafikkrabatt i fylkesveg 260 samt bygge ny trafikkrabatt som er tilpasset ny kryssløsning mellom fylkesveg 260 og Hexebergveien.
  • Bygge midlertidig snuplass før kjørebru stenges for trafikk.
  • Sette opp veglys, nye skilt og tilhørende grøntanlegg.
  • Prosjektere og bygge overvannssystem og drenering.

Starter byggearbeidene etter sommeren

Implenia Norge AS og Statens vegvesen skal i tiden som kommer gjennomføre samhandling og forberedelser til bygging av ny Frogner bru. I løpet av kort tid vil Implenia Norge AS også starte prosjekteringen av de nye bruene. Byggearbeidene vil starte etter sommerferien og ny Frogner bru vil åpne for trafikk i august 2020. I hele anleggsperioden vil myke trafikanter kunne krysse elva Leira ved Frogner bru. Det vil bli en periode med omkjøring for trafikanter på fylkesveg 260. Statens vegvesen kommer tilbake med mer informasjon i forkant av at perioden omkjøringen starter.

På oppdrag for Akershus fylkeskommune

Statens vegvesen bygger ny Frogner bru på vegne av Akershus fylkeskommune. Bakgrunnen for bygging av ny Frogner bru er at eksisterende bru er i dårlig forfatning og som følge av lav bæreevne er lysregulert. For å bedre forholdene både for kjøretøy og myke trafikanter, vil dagens bru erstattes av en bru for trafikken på fylkesveg 260 og en bru for myke trafikanter. Nye bruer bedrer derfor fremkommeligheten for alle trafikantgrupper.

Kontrakten med Implenia Norge AS har en verdi på 64.099.568,- pluss moms. I tillegg kommer andre kostnader slik som blant annet planlegging og byggeledelse. Den totale kostnaden (usikkerhet på 10 prosent) for prosjektet er derfor på 105,4 millioner kroner i 2018-verdi.

 
Til toppen