I gang med infrastruktur E16 Storetjern-Kanada

I gang med infrastruktur E16 Storetjern-Kanada

Prosjektet samordning av infrastruktur E16 Storetjern- Kanada er etter prosjektering, planlegging, anbudsrunde kommet til den praktiske delen - utførelsen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Jevnaker kommune, Glitre energi Nett AS og Telenor hvor Jevnaker kommune er prosjektleder.

Prosjektet er en synergieffekt av utbyggingen av ny E16 og omlegging av vann/avløp og høyspent i den forbindelse. I tillegg har Jevnaker kommune i forkant utarbeidet en saneringsplan for private avløpsanlegg i et sårbart område i østre Jevnaker, Storetjern. Behovene ble sett under ett og gir et unikt samarbeidsprosjekt som både kommer innbyggere i området og kommunen til gode.

Får på plass infrastruktur

Prosjektet har en budsjettramme på 44 millioner og er delt opp i to faser.

For fase 1 Olimb- Storetjern er det nå skrevet kontrakt med Romerike maskin som vant anbudskonkurransen. Det var fem firmaer som la inn pris på fase 1 som varierte fra 17,3 som billigste, til 25,4 millioner som den dyreste. Romerike maskin starter opp på jobben i august ved Olimb og arbeider seg oppstrøms til Vesle- og Storetjern etter hvert. Arbeidet er estimert til ett år og skal stå ferdig innen utgangen av august neste år.  Fase 1 består av 4600 meter fellesgrøfter der det legges vann, avløp og kabler i samme grøft. I tillegg er det 300 meter rene vann/avløpsgrøfter, 800 meter kabelgrøfter og to kloakkpumpestasjoner. Det er potensielt 70 abonnementer som kan kople seg til offentlig avløp på denne fasen. Foruten å hindre lokal forurensing, vil arbeidet øke leveringssikkerheten for infrastruktur i lang framtid. Asbestholdige vannrør blir skiftet ut, mye høyspent blir lagt i bakken og frigjør ubenyttede områder, som også vil oppleve en estetisk forbedring.

Prosjekterer neste fase

Samarbeidspartene er sammen med konsulentfirmaet Cowi i gang med prosjektering av fase 2 som strekker seg fra Olimb til Bratval i disse dager. Denne jobben er omtrent like omfattende og legges ut på anbud utpå høsten. Hele prosjektet skal være ferdigstilt innen 2019 og veitraseen til E16 vil være fristilt i god tid før dette.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen