I gang med infrastruktur E16 Storetjern-Kanada

I gang med infrastruktur E16 Storetjern-Kanada

Prosjektet samordning av infrastruktur E16 Storetjern- Kanada er etter prosjektering, planlegging, anbudsrunde kommet til den praktiske delen - utførelsen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Jevnaker kommune, Glitre energi Nett AS og Telenor hvor Jevnaker kommune er prosjektleder.

Prosjektet er en synergieffekt av utbyggingen av ny E16 og omlegging av vann/avløp og høyspent i den forbindelse. I tillegg har Jevnaker kommune i forkant utarbeidet en saneringsplan for private avløpsanlegg i et sårbart område i østre Jevnaker, Storetjern. Behovene ble sett under ett og gir et unikt samarbeidsprosjekt som både kommer innbyggere i området og kommunen til gode.

Får på plass infrastruktur

Prosjektet har en budsjettramme på 44 millioner og er delt opp i to faser.

For fase 1 Olimb- Storetjern er det nå skrevet kontrakt med Romerike maskin som vant anbudskonkurransen. Det var fem firmaer som la inn pris på fase 1 som varierte fra 17,3 som billigste, til 25,4 millioner som den dyreste. Romerike maskin starter opp på jobben i august ved Olimb og arbeider seg oppstrøms til Vesle- og Storetjern etter hvert. Arbeidet er estimert til ett år og skal stå ferdig innen utgangen av august neste år.  Fase 1 består av 4600 meter fellesgrøfter der det legges vann, avløp og kabler i samme grøft. I tillegg er det 300 meter rene vann/avløpsgrøfter, 800 meter kabelgrøfter og to kloakkpumpestasjoner. Det er potensielt 70 abonnementer som kan kople seg til offentlig avløp på denne fasen. Foruten å hindre lokal forurensing, vil arbeidet øke leveringssikkerheten for infrastruktur i lang framtid. Asbestholdige vannrør blir skiftet ut, mye høyspent blir lagt i bakken og frigjør ubenyttede områder, som også vil oppleve en estetisk forbedring.

Prosjekterer neste fase

Samarbeidspartene er sammen med konsulentfirmaet Cowi i gang med prosjektering av fase 2 som strekker seg fra Olimb til Bratval i disse dager. Denne jobben er omtrent like omfattende og legges ut på anbud utpå høsten. Hele prosjektet skal være ferdigstilt innen 2019 og veitraseen til E16 vil være fristilt i god tid før dette.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen