Hyppige avganger og god kapasitet i kollektivtrafikken

Hyppige avganger og god kapasitet i kollektivtrafikken

Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS står samlet bak anbefalingen om å utvikle et kollektivnettverk med hyppige avganger og god kapasitet. Anbefalingen vil gjøre kollektivtrafikken i hovedstadsområdet rustet til å ta veksten i persontrafikken, sammen med gåing og sykling.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Mandag 23. november ble konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo (KVU Oslo-Navet) overlevert fra jernbanedirektør Elisabeth Enger, vegdirektør Terje Moe Gustavsen og administrerende direktør i Ruter AS, Bernt Reitan Jenssen, til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen; byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg og fylkesordføreren i Akershus, Anette Solli.

Fra nav til nettverk

Hovedtrekkene fra utredningen ble presentert i midten av august. Nå er utredningsarbeidet ferdigstilt. Under overskriften «Fra nav til nettverk» gir prosjektet sin anbefaling til hvordan kollektivtilbudet i hovedstadsområdet kan utvikles for å dekke befolkningens reisebehov.

[factbox id="1"]

En kraftig befolkningsvekst, et behov for nye reiseforbindelser og en videreutvikling av dagens tilbud krever store investeringer, som vil gi stor nytte tilbake til samfunnet.

– Anbefalt konsept bygger opp under foreslått arealutvikling, det gjør det mulig å oppnå nullvekst i personbiltrafikken i Oslo og Akershus og det gir en bærekraftig transportløsning som kan utvikles i takt med befolkningsveksten, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.
– For å gå fra nav til nettverk kreves gode knutepunkter. Utviklingen av jernbanen vil være strukturerende i denne sammenhengen. I samspill med en oppgradert metro, nye trikkelinjer og et tilpasset og forbedret busstilbud, vil reisemulighetene bli bedre og flere enn i dag.

Nullvekst i personbiltrafikken gir høy nytte

De forventede investeringskostnadene ligger på om lag 70–80 milliarder kroner. Prisen inkluderer alt fra de større baneprosjektene som er utredet i KVU-en, til anbefalte tiltak for buss, sykling og gåing.

Det er beregnet at tiltakene i anbefalt konsept er samfunnsøkonomisk lønnsomme samlet sett. Målene for KVU Oslo-Navet kan imidlertid ikke nås bare ved utvikling av kollektivtrafikken og vesentlig bedre forhold for sykling og gåing. For å nå målene om nullvekst i personbiltrafikken og bedret framkommelighet for næringstransport på vei, er det nødvendig med en mer målrettet trafikantbetaling enn dagens bomring. Prisen vil kunne variere avhengig av tid, sted, kø og miljø. Innføres dette, vil også nytten av de anbefalte tiltakene øke betraktelig.

[factbox id="2"]

– Vi foreslår et konsept med god kapasitet i kollektivsystemet. Det vil gi et attraktivt tilbud både for Oslo og Akershus. Samtidig vil det bidra til gode bymiljøer, ikke minst ved å legge til rette for mer sykling og gåing, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.
– Sammen med en målrettet trafikantbetaling medfører dette at flere bilister vil velge å reise kollektivt, gå eller sykle. Dermed sikres god framkommelighet på veinettet for næringstransport og dem som av ulike grunner er avhengig av å bruke bil.

En effektiv utbygging i forkant av behovet

Det anbefales at tiltakene gjennomføres i tre faser.

Først en utvikling av dagens kollektivsystemer, etablering av trikk langs Ring 2, og tiltak for sykling og gåing.

Deretter bygging av ny metrotunnel fra Majorstuen til Bryn knyttet sammen med dagens tunnel på Stortinget, oppgradering av dagens metrotunnel og utvikling av gode knutepunkter for sømløs omstigning. Samtidig anbefales byggestart for deler av jernbaneanleggene.

I tredje fase anbefales først ny jernbanetunnel Oslo S–Nationaltheatret–Lysaker/Bislett og oppgradering av dagens jernbanetunnel. Deretter foreslås jernbanetunnel Bislett–Sagene–Økern–Alnabru‑området for lokaltog (S-bane).

– Dette mener vi er riktige og nødvendige prosjekter i rett rekkefølge, og det vil knytte Akershus og Oslo sammen på helt nye måter, sier administrerende direktør i Ruter AS, Bernt Reitan Jenssen.

– Spesielt vil S-baneforbindelsen fra Østfoldbanen nordover gjennom byen og til Hovedbanen gi bedre reisemuligheter mellom forstedene i Akershus og indre by i Oslo. Sammen med et styrket busstilbud i de områdene som ikke har banebetjening og gode knutepunkter vil anbefalt kollektivnettverk betjene hele hovedstadsområdet.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen