Hvordan håndtere fremtidens vær

Hvordan håndtere fremtidens vær

Klimaendringene medfører store krav til kommuner, fylker og andre med ansvar for samfunnsinfrastruktur. Den 15. desember samler kommuneansatte, eiendomsutviklere og andre aktører seg i Kongsberg for å diskutere hvordan best møte fremtidens utfordringer med overvann. COWI er initiativtaker til fagseminaret om overvannshåndtering.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Denne høsten har vi sett flere tilfeller av ekstremnedbør i Norge. Det vil vi få mye mer av i fremtiden. Et nytt estimatet fra Regjeringens Overvannsutvalg viser at skader fra overvann og flom kan komme til å koste 100 milliarder de neste 40 årene. Byer og tettsteder er spesielt utsatt.

- Avløpssystem, vedlikehold av veier og jernbane og beskyttelse av flomutsatt bebyggelse er noen av områdene der dobbelt så mye ekstremnedbør vil skape store utfordringer, forteller Åstebøl.

Hva er viktigst å redde?

Seniorrådgiver og overvannsekspert Svein Ole Åstebøl i COWI tar deltakerne gjennom ulike strategier for å håndtere store mengder overvann.

[img id="1"]

- Kommunene kan gjøre mye for å redusere skadeomfang av flom og overvann. Det handler likevel om å velge tiltakene der konsekvensen av skader er størst. Det er ikke nødvendigvis de dyreste og mest omfattende tiltakene som kan spare kommunen og innbyggerne for de største skadene, sier Åstebøl.

COWIs samfunnsøkonomer deler innsikt om hvordan de ulike tiltakene kommunene skal iverksette kan prioriteres basert på samfunnsøkonomisk nytte.

Hvor våte blir vi?

På seminaret kommer også Eirik J. Førland, fagdirektør Meteorologisk institutt, for å dele resultater fra den nye rapporten Klima i Norge 2100; hvor våte blir vi? Om voldsomme nedbørshendelsers hyppighet, intensitet og skadepotensiale.

Østlandet kan få en økning med 150 prosent i antall dager med kraftig nedbør, ifølge den ferske rapporten Klima i Norge 2100. Vinterstid kan antallet tilfeller av kraftig nedbør mer enn tredobles. De mest optimistiske anslagene spår en økning i antall dager med ekstremnedbør på minst 20 prosent.

[img id="2"]

- Økningen i antall dager med ekstremnedbør vil forsterkes med enda høyere nedbørsintensitet. Det vil si at det kommer mer regn på kort tid enn det gjør i dag. Dette betyr at byer med sine mange tette flater, vil få større problemer med overvannsflom, sier Åstebøl.

Hvordan skal kommunene møte overvannet?

Overvannsutvalget har gått gjennom lovgivning og rammebetingelser for kommunenes håndtering av overvann, og har i sin innstilling kommet med forslag til endringer og forbedringer.  Ann-Jeanette Hansen, medlem i Overvannsutvalget, kommer for å presentere utvalgets ferske innstilling med særlig fokus på konsekvenser for kommunesektoren.

Overvannsutvalget presenterer en rekke tiltak for å håndtere økte nedbørsmengder. Et tiltak er å utvide avløpssystemet i byene. Utvalget foreslår også økt innslag av grøntarealer og åpne opp bekker som i dag er lagt i rør, samt at kommunene får adgang til å innkreve et eget overvannsgebyr.

Divisjon Vann og miljø i COWI består av rundt 240 rådgivere innen ulike fagdisipliner. COWI leverer alle rådgivningstjenester innen prosess, transportsystemer, urban overvannshåndtering, modellering og bærekraftig planlegging av fremtidens vann- og avløpsanlegg.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen