Hovland vil bygge Nye Veier

Hovland vil bygge Nye Veier

Allerede fra dag én vil Ingrid Dahl Hovland har ansvaret for syv veistrekninger med en investeringsramme på ca. 130 mrd. kroner.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Nye Veier AS begynner å ta form etter at Hovland ble ansatt som administrerende direktør i det statlig eide selskapet. Hovland ønsker å etablere en slank, effektiv byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Selskapet er fortsatt under etablering og skal være operativt fra 2016. Det nye selskapet eies av Samferdselsdepartementet og vil ha hovedkontor i Kristiansand. Hovland er godt i gang med å etablere selskapet, ansette medarbeidere, samt utarbeide styringsdokumenter.

Tung bakgrunn fra anleggsnæringen

Etter fullførte studier ved NTH startet Hovland sin karriere som prosjektansvarlig for utbyggingsprosjekter i Statens vegvesen.

– Min bakgrunn er fra gamle NTH hvor jeg blant annet tok fagene veibygging, anleggsteknikk, og ingeniørgeologi. Diplomoppgaven som ble levert i 1985 gikk på veibygging og asfalt. Jeg hadde sommerjobb i Statens vegvesen ved siden av studiene og begynte å jobbe der etter fullførte studier, innleder Hovland.

Hovland har flere års erfaring fra store veiprosjekter, noe hun tror vil komme godt med i den nye jobben.

[img id="1"]

– I løpet av mine 10 år i Statens vegvesen jobbet jeg i prosjektorganisasjoner med store veiprosjekter, blant annet Oslopakken. Etter dette jobbet jeg 5 år som avdelingsleder for Veidekkes landsdekkende enhet med ansvar for entreprenørtjenester innen vei- og tunnelbygging. Jeg hadde ansvar for mange prosjekter i denne avdelingen, fortsetter hun.

Variert yrkeserfaring

Hovland kommer nå fra stillingen som administrerende direktør i betong- og sementselskapet Spenncon og har tidligere ledet boligdivisjonen i Selvaag Gruppen.

– Jeg har også vært 7 år i Selvaag bygg hvor jeg jobbet med alt av tomtekjøp, bygging, og salg av boliger. I tillegg har jeg 8 år i betongindustrien. Det som gjorde meg aktuell for stillingen i Nye Veier er min allsidige bakgrunn både innen industri, entreprenørvirksomhet og prosjektledelse. Dette er direkte relevant for stillingen som administrerende direktør i det nye selskapet, sier hun.

Jobber med etableringen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterte nylig at ledergruppen for det nye selskapet er på plass. Foreløpig er Lena Helene Dalen ansatt som direktør for helse, sikkerhet, miljø og kvalitet (HSEQ), Nils Ravnaas er ansatt som direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring, Anette Aanesland er ansatt som direktør for teknologi og utbyggingsstrategi, Finn Aasmund Hobbesland er ansatt som direktør for planprosesser og samfunnskontakt, og direktør for kontrakt og anskaffelser er Bjørn Børseth.

– Vi jobber nå med å rigge selskapet med tanke på alle formalitetene som kreves for et statlig aksjeselskap. Dette må være på plass innen 1. januar 2016. Konkret sett jobber vi med prosesser forbundet med oppdragsporteføljen, organisasjonen, forretnings- og regnskapsprinsippene, styringsdokumentene, IT-løsningene og andre verktøy, forteller hun.

– Det er også en stor ansettelsesprosess som pågår for fult. Vi regner med å ha ansatt rundt 50 personer i løpet av året. Enkelte vil sitte ute i prosjekter og noen vil sitte på hovedkontoret, sier hun.

Vil bygge raskere og billigere

Statens vegvesen vil fortsatt være den viktigste veiutbyggeren. Samtidig løfter regjeringen utvalgte riksveiprosjekter inn i det nye selskapet. Regjeringen sikrer politisk styring på hvilke veiprosjekter som skal realiseres, men lar fagmiljøene få gjennomføre prosjektet mer effektivt når Stortinget har sagt sitt.

Nye Veier skal rette alle sine ressurser inn på å bygge mer helhetlig, raskere og mer kostnadseffektivt, og skal selv prioritere rekkefølgen på utbyggingen av prosjektene. Selskapet får stor frihet og ansvar for å fatte de rette beslutningene, slik at det blir fullt fokus på det som er selskapets hovedoppgave.

– Vi har stortingsmeldingen som gir oss et mandat og en oppgave om å bygge raskere og billigere. Det handler om å få til gode og rasjonelle planprosesser i en tidlig fase, slik at vi oppnår gode beslutningsprosesser i forhold til hvilke behov en veistrekning skal dekke. Det er også viktig å utvikle bransjen slik at vi klarer å bygge kostnadseffektivt og med den kvaliteten vi skal ha på veinettet, sier hun.

[img id="2"]

Rasjonell drift

Målsetningen for selskapet er at bransjen skal ta et større ansvar for å påvirke løsningsvalg for å få mer rasjonelle beslutningsprosesser.

– Dette gjelder utforming av veilinje og veikropp, men også trafikkløsninger, og det som er rettet mot vedlikehold og drift. Vi ønsker derfor å trekke inn leverandørleddet tidligere slik at vi får mer innovative og fremtidsrettede løsninger. Vår måte å jobbe på vil handle om “front loading” gjennom hele verdikjeden fra oppstart og planprosess til avsluttet bygging. Hensikten er å få prosjektene mer effektivt gjennomført, sier hun.

Valg av entreprise

– Vi jobber med gjennomførings- og kontraktmodeller nå. Det er klart at større kontrakter utvider ansvarsområdet for utbygger i forhold til gode løsninger for sluttbruker og veibruker. Dette vil medføre større bruk av funksjonskontrakter. Om vi vil bruke OPS eller EPC er ikke låst. Man kan se for seg ulike entreprisemodeller men vi vil i større grad bruke funksjonsbeskrivelser i kontraktene Dette innebærer at de utførende og leverandørleddet blir trukket lengre opp i verdikjeden, sier hun.

Vil samarbeide tett med Statens vegvesen

Nye Veier har allerede et utstrakt samarbeid med Statens vegvesen. Et samarbeid med Jernbaneverket vil bare være aktuelt i enkelte fellesprosjekter.

– Vi ønsker å ta med oss og videreutvikle kompetanse fra Statens vegvesen. I prosjektene som allerede er i gang, ligger det i sakens natur at det blir mest rasjonelt at vi tar med oss deler av kompetansen og kapasiteten som allerede er i de prosessene. Når det gjelder jernbane finnes det en del fellesprosjekter, men vi har ikke noe uttrykt mandat i forhold til utbygging av jernbane, sier hun.

Vet hva som fungerer

Hovland har mange års erfaring fra veiutbygging og vet hva som skal til for å fullføre vellykkede prosjekter.

– Som du forstår har jeg vært involvert i veldig mange prosjekter. Jeg vil gjerne trekke frem E6 syd som et spesielt godt gjennomført prosjekt. Jeg var med fra begynnelsen av i prosjektet for å bygge fire felts motorvei fra Oslos grenser til Svinesund. Dette var en spesielt godt gjennomført veistrekning, sier hun.

Finnes det en oppskrift på godt gjennomførte veiprosjekter?

– Når man ser på gjennomføringen i ettertid, fikk vi et veldig tydelig mandat og ambisjonsnivå. Vi bygde også en veldig god prosjektorganisasjon med rasjonelle planprosesser. Planprosessen sydover gjennom Østfold ble gjennomført på en veldig god måte med dynamiske og raske lokalpolitiske beslutninger. Det var gøy å være med fra starten av i et så vellykket prosjekt, forteller hun.

Hovland har ikke bare bred erfaring med veiutbygging, men kan også skilte med flere store prosjekter innen boligbygging.

– Jeg vil spesielt trekke frem Løren som har vokst frem som en egen bydel i Oslo. Vi begynte med å kjøpe opp tomter rundt Løren leir og satte over årene Løren på kartet som en ny og viktig bydel i Oslo. For bare 15 år siden var Løren et industriområde. Reguleringsteknisk var dette en veldig spennende prosess, sier hun.

– Den viktigste årsaken til at disse prosessene ble vellykkede var en god helhetlig planlegging med transparente prosesser. Konkret innebar dette at vi veldig raskt fikk felles mål med alle aktørene i planprosessen, sier hun.

Er det noe du i ettertid ser du kunne ha gjort bedre?

– Jeg blir ettertrykkelig minnet på dette når jeg nå er tilbake til veiutbygging. Det er alltid ting man kunne ha gjort annerledes når man ser på det i ettertid. Det viktigste er at man lærer av sine feil, sier hun.

Internasjonalisering på godt og vondt

Hovland har vært i bransjen i mange år og har sett de store trendene innen bygg og anlegg forandre seg. Hun er ikke udelt positiv til utviklingen.

– Det har vært en kraftig kostnadsutvikling innen veiutbygging. Dette er det viktig å jobbe med gjennom rasjonelle prosesser hvor kost/nytte-brøken vurderes i alt du gjør. En annen stor endring er at vi blir stadig mer internasjonale, dette på både godt og vondt, forteller hun.

– Det er en krevende utfordring å unngå svart arbeid og ha kontroll på alle utøvende parter i prosjektene. Fokus må være å få til en bra integrering av utenlands arbeidskraft. Dette krever god kontroll på kapasiteten i forhold til at vi tilfredsstiller forskrifter og lover på en ryddig måte. Vi kommer til å være veldig tydelige på at vi ønsker organisert arbeidskraft og at vi tilfredsstiller lovverket. Utviklingen på dette området har ikke vært udelt positivt i bransjen gjennom årene. Vi kommer derfor til å vektlegge både sikkerhet og kvalitet på utførelse, sier hun.

Vil oppleve pendlerlivet på kroppen

Hovedkontoret til Nye Veier er plassert i Kristiansand. Hovland bor i Oslo og vil derfor få en unik mulighet til selv å oppleve samferdselstilbudet.

– Jeg vil nok velge litt forskjellige reisealternativer. Jeg kommer til å kjøre strekningen mange ganger siden vi kommer til å ha stor aktivitet på strekningen ganske umiddelbart. Jeg er en person som liker å jobbe tett mot verdien man skaper, og det er ofte ute på prosjektene. Fly vil også være et alternativ siden jeg må reise over hele landet, sier hun.

Foretrekker Jotunheimen på fritiden

Hvordan vil du kombinerer jobben med fritid, har du spesielle fritidssysler som hjelper deg med å koble av?

– Jeg er et friluftsmenneske som liker skog og mark både sommer og vinter. Når jeg kobler av finner du meg utendørs på ski, sykkel, eller på fjellturer. Der henter jeg energi, foredler tankegods, og reflekterer over ulike problemstillinger, forteller hun.

Er det spesielle steder du foretrekker?

– Når man er fra Vestlandet er det vanskelig å komme unna Jotunheimen. Jeg har hytte i Hemsedal og tilbringer mye tid der. Nordmarka er også fantastisk selv om det er litt flatt der, avslutter hun humoristisk.

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen