Heldigitalt vannkraftprosjekt

Heldigitalt vannkraftprosjekt

Da Hafslund utvidet Vamma kraftverk i Glomma benyttet de kun Building Information Modelling (BIM). Ingen av fagene får levert tegninger til byggeplassen, alt er digitalt.

  • Infrastruktur
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Vamma 12-prosjektet er for tiden under oppføring i Skiptvedt kommune i Østfold og forventes ferdigstilt våren 2019. Ved bruken av BIM kan man simulere i 3D hvordan et bygg vil fungere. Alle endringer skjer koordinert, og alle involverte kan hente ut den informasjonen de trenger. BIM handler altså om samhandling og effektiv tilgang til informasjon i byggeprosessen. Med BIM kan sammenhenger i et bygg testes ut, og feil kan elimineres.

Vamma er Hafslunds største kraftverk og Norges største elvekraftverk, som vil bli enda større når Vamma 12 settes i drift. Hafslund Produksjon besluttet i 2015 å bygge ut et nytt, stort vannkraftaggregat i Glomma, Vamma 12. Aggregatet ble plassert i en ny separat stasjon sør for den eksisterende dammen og driftes som en del av dagens Vamma kraftverk. Norconsult var involvert i prosjektet fra skisseprosjekt, via utarbeidelse av planer for utbygging og fram til utarbeidelse av forespørsler på samtlige leveranser, deriblant bygg, turbin og generator. Rådgivingsselskapet var også involvert i detaljprosjektering og byggeplassoppfølging, de har utarbeidet forespørsler for fagene bygg, maskin og elektro. I tillegg er fagfolk innenfor arkitektur, lavspent-elektro, vann og avløp, VVS, CFD-analyse, bygningsfysikk, geoteknikk og ingeniørgeologi involvert.

BIM i alle fag

[factbox id="1"]

Prosjektet ble utført i Building Information Modelling (BIM) for alle fag og med oppdaterte digitale modeller med all informasjon som var nødvendig for å bygge anlegget. Teknologisjef Marius Jablonskis i Norconsult som har vært sentral i dette BIM-prosjektet forteller at lykkes man med BIM-oppskriften, lykkes man med hele prosjektet, noe som gir uante muligheter, også de man ennå ikke har sett.

- Med BIM kan vi kan arbeide sammen på helt andre måter, som vil kunne gi mindre byggekostnader og mindre byggefeil. sier Jablonskis i Norconsult.

Det har vært knyttet stor interesse til dette prosjektet siden BIM omfatter alle fag. Bruken av BIM har sikret kvaliteten på tvers i prosjektet og gitt blant annet gitt full innsikt i «hvordan det blir», muliggjort løpende samkjøringen av alle fag og kollisjonskontroller, og vil bidra til å redusere feil i utførelsen og gir automatisert mengdekontroll som også gir god kostnads- og fremdriftskontroll.

Økt fornybare kraftproduksjon

Målet med Vamma 12 er å øke den fornybare kraftproduksjonen og driftssikkerheten. Vamma 12 blir ett av Norges største kaplanaggregat med 500 m3/s slukeevne i ett aggregat. Byggestart var i oktober 2015 og kommersiell drift starter våren 2019. Prosjektet har hatt som mål å lage et lønnsomt konsept som produserer ny vannkraft med minimale miljøkonsekvenser. Aggregatet utnytter fallet som er etablert av eksisterende dam, og tiltaket berører derfor ingen nye elvestrekninger.

Når Vamma 12 settes i drift i 2019 reduseres samtidig avhengigheten av de eldste aggregatene og muliggjør planlagt vedlikehold og eventuelle større rehabiliteringer uten vesentlig tap av produksjon. De eldste aggregatene vil i fremtiden primært kjøres i situasjoner med høy vannføring utover slukeevnen til aggregat 11 og 12.

Med BIM kan vi kan arbeide sammen på helt andre måter, som vil kunne gi mindre byggekostnader og mindre byggefeil

Anlegget forventes å produsere over 1 000 GWh årlig; 800 GWh erstatter produksjonen i eksisterende aggregater og 220 GWh er ny kraft. Den økte produksjonen kommer av økt samlet slukeevne og bedre effektivitet i kraftverket. Slukeevnen i Vamma 12 blir på 500 m3/s. Hele Vamma kraftverk vil kunne sluke 1475 m3/s. Foruten økt produksjonsvolum, blir Vamma kraftverk etter utbygging mindre sårbar for utfall og tap av produksjon.

BIM i alle fag

Prosjektet gjennomføres i sin helhet basert på BIM (Building Information Modelling). Det leveres ikke tegninger til byggeplassen, men oppdaterte digitale modeller med all informasjon som trengs for å bygge anlegget. BIM sikrer kvaliteten på tvers i prosjektet og gir blant annet full innsikt i «hvordan det blir», muliggjør løpende samkjøring av alle fag og kollisjonskontroller, reduserer feil i utførelsen og gir automatisert mengdekontroll som også gir god kostnads- og fremdriftskontroll.

Prisbelønnet

I 2016 vant Norconsult den internasjonale BIM-prisen ”AEC Excellence Awards” i USA for dette prosjektet. Dette er en internasjonal konkurranse med totalt 162 innsendte bidrag fra 29 land. Norconsult mottok prisen for innovativ bruk av teknologi i prosjektet.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen