Harde krav om infrastruktur: nabokommuner stopper utbygging

Harde krav om infrastruktur: nabokommuner stopper utbygging

”Inntil nødvendig baneløsning er på plass , fremmer Oppegård kommune innsigelse til planen ”. Slik lyder Oppegård Formannskaps vedtak i forbindelse med planlagt utbygging på Gjersrud -Stensrud i Oslo.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

REGULERINGS FORSLAGET omfatter 10 000 boliger i en trinnvis utbygging. Første fase omfatter rundt 2 000 boliger med lav tetthet og bussbetjening. Videre utvikling forutsetter
forlengelse av T-bane, men baneforbindelse er lagt inn først etter 2030.

– Bakgrunnen er at Oppegård kommune mener det ikke er i tråd med areal- og transportpolitikken for regionen, sier planlegger Arild Øien i Oppegård kommune om innsigelsen. Oppegård syntes ikke grunnlaget for kollektivutbygging var ivaretatt med den lave utbyggingstakten som var planlagt.

– Hvis det ikke bygges bane og kollektivt først, så blir jo dette bilbasert. Gjersrud-Stensrud ligger ved en av de mest belastede veiene i området, sier han om Europaveien inn til Oslo.

Må ha ryggrad til å si nei

– Oppegård har en klar arealstrategi om at det først og fremst skal bygges langs jernbanen.

Øien mener mye av veksten kan ivaretas ved å nytte disse arealene mer effektivt.

– Man begynner i feil ende ved å legge ut nye områder som er avhengig av bil, mener han.

– Hele Osloområdet, den veksten som kommer, må betjenes av kollektivtrafikk. Vi kan ikke øke biltrafikken, det går ikke på sikt. Da må man legge til rette for det. Kommunene må først og fremst ha hånden stødig på rattet i forhold til å følge vedtatt areal- og transportstrategi for denne regionen. De må også ha ryggrad til å si nei. Kommunene må være tydelige på hvor fortetning er ønsket.

– Kommunikasjon og samarbeid mellom alle parter er nødvendig. Kommunen må være i førersetet og formidle hvor de ønsker og ikke ønsker utbygging, konkluderer Øien.

Krever kollektivløsning

– Det som var Enebakks hovedanliggende var i hvert fall at det blir bygget kollektivfelt forbi hele utbyggingsområdet. Det står jo kø utenfor på Europaveien i dag, så da kan man tenke seg hvordan det ville bli med mer utbygging, sier kommunalsjef i Enebakk kommune, Tore Hauger.

Enebakk stilte også spørsmål ved at et så stort utbyggingsfelt som Oslo legger opp til er uten skinnegående løsning. Hauger vet ikke hvor saken står i skrivende stund, men regner med det vil bli megling.

– Det er jo først og fremst at det bygges kollektivfelt utenfor området, at man legger til rette for kollektivløsning— eller at antall boliger reduseres betydelig, sier han om hva som skal til for å løse tvisten.

Mangel på overordnet blikk

– Det er ikke noe utbygging som står for tur de neste par årene, påpeker Åge Pettersen, kommunikasjonsdirektør i OBOS om Gjersrud-Stensrud.

Imidlertid mener han det er alt for lite samordning generelt.

– Vi synes jo det er et av de store hindrene for byutvikling og boligbygging. Det mangler overordnet blikk for å se hva som skal til, hevder han.

– Vi mener for å få til større utbygging må det være mer lagt til rette for kollektivtrafikk enn det er i dag.

– Det må jo være et statlig ansvar å få til det. De må ta sterkere grep for å få kommuner og etater til å samarbeide. Pettersen mener vi burde se til Sverige hvor staten har tatt initiativ for å få til samarbeid med fire kommuner for å bygge T-bane. Her tenkes det flere tiår frem i tid.

– Der har staten tatt grep.

Enebakk stilte også spørsmål ved at et så stort utbyggingsfelt som Oslo legger opp til er uten skinnegående løsning. Hauger vet ikke hvor saken står i skrivende stund , men regner med det vil bli megling.

Staten må inn

Administrerende direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig ASA viser til befolkningsøkningen i Norge som nødvendiggjør flere boliger og mer næring. Mens samferdselsutbygging i mange år gjerne har skjedd utenfor byregionene, har situasjonen imidlertid endret seg.

– Vi har en enorm urbanisering i Norge som vi ikke har hatt før, folk flykter til de store byene, spesielt Osloregionen, påpeker han.

– Det er et etterslep, kanskje spesielt i de fire største byene og spesielt i Osloregionen. For å løse problemene fremover er infrastruktur og spesielt skinnegående transport uvurderlig. Schumann viser til prognoser om at trafikken inn til Oslo vil øke 50 % de neste 10-15 årene.

– Vi har ikke noe valg, vi må bygge mer infrastruktur, spesielt skinnegående og spesielt i Oslo. Gjør vi ikke det, stopper det opp. Schumann er egentlig ikke uenig i kommunenes
innsigelser på dette.

– Men det må skilles litt. Man kan godt bygge småhusbeboelse. Hvis man satser på tung utbygging med blokker, må vi ha mer kollektivtilbud på plass. Et viktig spørsmål er hvordan kollektivtilbudet skal være de neste 20 årene. Langsiktig tenkning er helt nødvendig. Vi kan ikke bare tenke tre år frem. Staten må inn med flere midler, kommunene klarer
ikke dette alene.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen