Har norsk vegbygging vært dyr og lite effektiv?

Har norsk vegbygging vært dyr og lite effektiv?

– Mange kan ha dannet seg en oppfatning av at norsk vegbygging har vært dyr og lite effektiv. Men dette er en myte.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Der forutsetningene er like, er kostnadene om lag de samme.

Vegdirektoratet i Norge, Vejdirektoratet i Danmark og Trafikverket i Sverige har analysert kostnader og produktivitet i vegbyggingen. Resultatene er presentert i denne rapporten.

I en sammenligningen av åtte motorveiprosjekter har Skaberud – Kolomoen på ny E6 i Hedmark de nest laveste kostnadene regnet pr. meter motorveg. Det dyreste er et dansk motorvegprosjekt.

– Mange kan ha dannet seg en oppfatning av at norsk vegbygging har vært dyr og lite effektiv. Men dette er en myte, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Bakgrunnen for sammenligningene er at Produktivitetskommisjonen (NOU 2015:1) mente at norske vegprosjekt kostet mer enn i andre nordiske land.

Store forskjeller mellom prosjekt

De stedlige forutsetningene er unike for hvert prosjekt. Terreng og grunnforhold betyr mye for kostnadsbildet. Sprengning og flytting av berg er kostnadsdrivende. Mange bruer og tunneler driver opp prisene. Slikt har vi mye av i Norge.

– Vi ser at forskjellene er større mellom enkeltprosjekter enn det er systematiske forskjeller mellom landene, påpeker vegdirektøren.

Metode for sammenligning

Vegdirektoratet har sammen med entreprenørbransjen og rådgivende ingeniører laget en metodikk som ligger til grunn for sammenligningen.

[img id="1"]

  • I kupert terreng er det flere konstruksjoner for å føre fram vegen. Et parameter er derfor å sammenlignede det totale antallet konstruksjoner (bruer, tunneler og kulverter) i et prosjekt.
  • Andre forhold er omfanget av forbedrende arbeider, kostnader til grøfter, kummer og rør, oppbyggingen av vegen og vegdekket.
  • Ytterligere kan miljøtiltak, samt utstyr som skilt, rekkverk, belysning, støyskjermer mv. bidra til ulike kostnader.

Denne metodikken er brukt for å analysere kostnadene i åtte prosjekt i de tre landene i lys av antall konstruksjoner og terrengtype.

Bruer og tunneler

Det er bare i Norge vi har mange tunneler på vegnettet, og grunnlag for sammenligning på tvers av landene blir vanskelig. Men alle land har bruer. Bygging av bruer har omtrent samme kostnadsnivå i Norge, Sverige og Danmark, påpeker rapporten.

Personalutgifter slår ulikt ut

I de tre prosjektene Produktivitetskommisjonen rapport fra 2015 omtalte, var de norske prosjektene 30 prosent dyrere meter for meter. Men kommisjonen undersøkte ikke om det var spesifikke grunner til forskjellene. Vegdirektoratet gått nøye inn i disse prosjektene:

  • Terrengforhold og konstruksjoner forklarer mer enn halvparten av forskjellene.
  • Personalutgifter er høyere i Norge og forklarer om lag 10 prosent av det totale kostnadsbildet.
  • Avgiftssystemene slår ut forskjellig. I Sverige blir merverdiavgiften tilbakeført til Trafikverket. I Norge er merverdiavgiften en reell utgift.

Bransjen sier produktivitet er høy

Entreprenører som arbeider i flere nordiske land har erfaring for at prosjekter i Norge drives like kostnadseffektivt som i de øvrige nordiske landene, fremholdes det i rapporten fra direktoratene.

Standarder kan påvirkes

Nasjonale standarder for vegbygging er i noen grad påvirkbare størrelser. Innenfor dette feltet er det muligheter for kostnadsreduksjoner. Utbygging over lengre strekninger har potensiale for kostnadsreduksjoner.

Stram byggetid kan bidra til økt produktivitet. På den annen side er byggetida på mange motorvegprosjekter allerede presset, og ytterligere forsering kan gi økte kostnader og press på helse, miljø og sikkerhet, heter det i rapporten.

SELVKJØRENDE/21. mai 2019

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Ved 14-tiden i går rullet Ruters selvkjørende busser "Mads" og "Oda" avgårde på sin første ordinære kjøretur mellom Kontraskjæret og Vippetangen i Oslo. Fra og med i dag kan alle med gyldig Ruter-billett benytte seg av det nye reisetilbudet. Kjøretøyene har 11 sitteplasser for passasjerer og vil kjøre i opptil 18 km/t. Les hele saken

BOMPENGER/21. mai 2019

Innstramming på bruk av bompenger

Samferdselsminister Jon Georg Dale har nå besluttet at i porteføljestyrte bompengepakker i byområder med byvekstavtaler skal kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres ved å nedskalere eller helt kutte enkelte tiltak i pakken slik at ikke bilistene får økte bompenger. Les hele saken

INTERCITY/20. mai 2019

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Regjeringa legg no fram forslag for Stortinget om kostnadsrammer for InterCity-prosjekta Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen. Når Stortinget har fastsett kostnadsrammene, kan dei store byggjearbeida starte opp. Dei to InterCity-prosjekta skal etter planen stå ferdige på midten av 2020-talet. Les hele saken

Til toppen