Grønt lys for E10 Hålogalandsvegen

Grønt lys for E10 Hålogalandsvegen

Torsdag vedtok regjeringen en statlig reguleringsplan for E10 Hålogalandsvegen, i tråd med Vegvesenets ønske og plan.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

 – Vi er nå ferdig med planarbeidet, og opprustingen av denne viktige vegstrekningen kan starte, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Vegvesen-plan

Planen omfatter 150 km veg i de syv kommunene Harstad, Sortland, Evenes, Skånland, Tjeldsund, Kvæfjord og Lødingen. Planen er utarbeidet av Statens vegvesen.

Planforslaget legger til rette for både redusert reisetid og høyere standard, og har stor tilslutning lokalt. I tillegg til oppgradering av eksisterende vei, omfatter planen 30 km tunell og 30 km ny vei.

– Når prosjektet er ferdig, reduseres reisetiden mellom Harstad og Sortland med hele 44 minutter, sier Sanner.

Ved å bruke statlig plan og utarbeide reguleringsplan direkte på grunnlag av konseptvalgutredning, er det utarbeidet og vedtatt reguleringsplan for hele prosjektet på bare to og et halvt år.

– Dette innebærer en halvering av forventet planleggingstid, og viser at regjeringen følger opp ambisjonene om raskere planlegging av store samferdselsprosjekt, sier Sanner.

Stor medvirkning

Et annet viktig tiltak for å redusere planleggingstiden, har vært et omfattende opplegg for medvirkning med berørte parter og myndigheter. Vegvesenet har blant annet gjennomført folkemøter i alle kommunene, og har hatt åpne kontordager for å informere om planarbeidet. Dette har bidratt til å tidlig avdekke viktige forhold i planområdet, og at man gjennom samarbeid og dialog har klart å finne frem til gode løsninger lokalt.

– Store deler av prosjektet skal gjennomføres som offentlig-privat samarbeid (OPS). Denne delen av prosjektet har en forventet kostnad på 8,2 milliarder kroner og er prioritert i første del av NTP 2018-2029 med byggestart allerede i 2019. Det er denne delen av prosjektet som gir de største gevinstene regionalt, sier Sanner.

Alle de berørte kommunene har vært positive til bruk av statlig plan, og har bidratt aktivt i planarbeidet. Prosjektet vil bidra til å styrke vilkårene for regional næringsutvikling, og vil knytte regionens byer tettere sammen.

Ikke Evenes-strekning

Vedtaket gjelder ikke en delstrekning i Evenes kommune, som omfatter tilkobling av Evenes lufthavn til E10. Med bakgrunn i Stortingets vedtak av ny langtidsplan for Forsvaret, skal den militære aktiviteten ved Evenes gjenopptas. På grunn av dette skal det utarbeides ny reguleringsplan for flyplassområdet, som også gjøres ved bruk av statlig plan. Dette arbeidet vil gi nødvendige avklaringer for fullføring av planarbeidet for E10, og vil ikke påvirke gjennomføringen av øvrige deler av reguleringsplanen.

Reguleringsplanen har noen negative virkninger for reinbeitenæringen, som i deler av planområdet er under press. Statens vegvesen har derfor innarbeidet gode avbøtende tiltak i dialog med næringen.

Prioritert virkemiddel

Bruk av statlig plan er et av regjeringens prioriterte virkemidler for å oppnå raskere planlegging av store samferdselsprosjekt. Dette innebærer at staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan utarbeide og vedta kommune- og reguleringsplaner for prosjekt av nasjonal eller regional betydning.

Til toppen