Gode innspill til nye Fredrikstad stasjon

Gode innspill til nye Fredrikstad stasjon

Jernbaneverket har i samarbeid med Statens vegvesen, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune finansiert tre parallelle oppdrag om by- og knutepunktutvikling rundt nye Fredrikstad stasjon.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Tre team prioriterer myke trafikanter

InterCity-satsningen skal bidra til at flere velger å reise kollektivt, sykle og gå. Alle teamene viser løsninger som skaper gode forbindelser til sentrum og prioriterer myke trafikanter og kollektivreisende.

Teamene har jobbet uavhengig av hverandre og sett på hvilke muligheter som åpner seg når nytt dobbeltspor skal bygges i Østfold og ny stasjon i Fredrikstad legges til Grønli.

Konsekvenser skal utredes grundig

De tre teamene har kun skissert noen av mulighetene for knutepunktet Grønli. Konsekvenser som kostnader, grunnforhold, berørte boliger og anleggsgjennomføring er ikke vurdert i dette oppdraget. Jernbaneverket og Statens vegvesen skal gjennom arbeidet med kommunedelplan utrede alle konsekvenser grundig. Først etter at dette arbeidet er gjort, har aktørene det nødvendige grunnlaget for å anbefale en løsning.

[img id="1"]

Innspill til planene

Jernbaneverket og Statens vegvesen skal utarbeide et felles planprogram for kommunedelplan for vei og bane på Grønli. Planprogrammet vil vise utredningskorridor, hvilke konsekvenser for miljø og samfunn som skal utredes videre og hvordan medvirkning skal foregå fremover. Første mulighet for å komme med innspill til planene er når planprogram for kommunedelplan legges ut på høring våren 2016.

Se parallelloppdraget i Byhallen

Samarbeidsgruppen skal i de kommende ukene gjøre en faglig vurdering av bidragene og gi en anbefaling til hvordan løsninger og ideer kan tas med i det videre planarbeidet. Parallelloppdragene og de faglige vurderingene skal stilles ut i Byhallen våren 2016.

Alle innspillene ligger ute på Jernbaneverkets nettsider.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen