Gode innspill til nye Fredrikstad stasjon

Gode innspill til nye Fredrikstad stasjon

Jernbaneverket har i samarbeid med Statens vegvesen, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune finansiert tre parallelle oppdrag om by- og knutepunktutvikling rundt nye Fredrikstad stasjon.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Tre team prioriterer myke trafikanter

InterCity-satsningen skal bidra til at flere velger å reise kollektivt, sykle og gå. Alle teamene viser løsninger som skaper gode forbindelser til sentrum og prioriterer myke trafikanter og kollektivreisende.

Teamene har jobbet uavhengig av hverandre og sett på hvilke muligheter som åpner seg når nytt dobbeltspor skal bygges i Østfold og ny stasjon i Fredrikstad legges til Grønli.

Konsekvenser skal utredes grundig

De tre teamene har kun skissert noen av mulighetene for knutepunktet Grønli. Konsekvenser som kostnader, grunnforhold, berørte boliger og anleggsgjennomføring er ikke vurdert i dette oppdraget. Jernbaneverket og Statens vegvesen skal gjennom arbeidet med kommunedelplan utrede alle konsekvenser grundig. Først etter at dette arbeidet er gjort, har aktørene det nødvendige grunnlaget for å anbefale en løsning.

[img id="1"]

Innspill til planene

Jernbaneverket og Statens vegvesen skal utarbeide et felles planprogram for kommunedelplan for vei og bane på Grønli. Planprogrammet vil vise utredningskorridor, hvilke konsekvenser for miljø og samfunn som skal utredes videre og hvordan medvirkning skal foregå fremover. Første mulighet for å komme med innspill til planene er når planprogram for kommunedelplan legges ut på høring våren 2016.

Se parallelloppdraget i Byhallen

Samarbeidsgruppen skal i de kommende ukene gjøre en faglig vurdering av bidragene og gi en anbefaling til hvordan løsninger og ideer kan tas med i det videre planarbeidet. Parallelloppdragene og de faglige vurderingene skal stilles ut i Byhallen våren 2016.

Alle innspillene ligger ute på Jernbaneverkets nettsider.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen