- Gjør godt grunnarbeid

- Gjør godt grunnarbeid

Det er sannsynlig at nettselskapene i økende grad vil søke til de store skyløsnings-leverandørene til drift av sine "smarte nett". Advokat Eivind Grimsø Moe i Advokatfirmaet Hjort oppfordrer norske nettselskaper til å gjøre grundig forarbeid med anskaffelsene og kontraktene.

  • Rådgivning
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Sist ute er Agder Energi som vil samarbeide med Microsoft og Powel AS om såkalte skyløsninger, ved utviklingen av et mer intelligent strømnett. Ved et pilotprosjekt skal Agder Energi integrere styringssystemet Scada med Microsofts intelligente nettskyplattform Azure. Energiselskapene opplyser at bransjen er i endring og bruk av digital teknologi og smart teknologi vil øke. Bransjen mener selv at man vil se mange eksempler på digitaliserte kraftverk og skybaserte løsninger i fremtiden.

Utradisjonelle aktører

Advokat Eivind Grimsø Moe mener slike løsninger kan være gode, og at utviklingen går denne veien. Nettselskapene befinner seg i en brytningsfase der de både søker etter nye forretningsmodeller og møtes av konkurranse fra utradisjonelle aktører og disruptiv teknologi. Smarte nett stiller også nye krav til behandling av datamengder; samtidig gir virtualiseringsteknologier og lignende, muligheter til å sette ut tjenester som tidligere ble driftet lokalt. I dette bildet fremstår skyløsninger ofte både som attraktive og kostnadseffektive.

Man risikerer å måtte avvise tilbud man egentlig ønsker, på det som i praksis blir formaliteter

– Det er mange fordeler ved å benytte skytjenester, og det er grunn til å tro at bruken av skyløsninger bare vil øke. Men den er ikke helt uproblematisk sett fra et juridisk perspektiv. Jeg vil ikke si at dette er svært problematisk, men det er viktig å være klar over utfordringene. Mitt budskap er at nettselskapene må gjøre godt grunnarbeid før de går inn på avtaler med skybaserte løsninger, slik at man kan adressere utfordringene på hensiktsmessig måte, sier Moe.

Poenget hans er at en skybasert løsning både stiller krav til anskaffelse prosessen og kontrakten. Dessuten må man passe på å overholde krav til sikkerhet og personvern.

Datasikkerhet

Konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi mener datasikkerheten er godt ivaretatt. Selskapets erfaring er at skybaserte løsninger er vel så sikre som mange av de tradisjonelle IKT-systemene som er ute i bedriftene. Arbeidet med den nye piloten vil få konsekvenser for virksomheten. For å trygge fremtiden vil Agder vil være i forkant og investere.

[img id="1"]

Moe forteller at anskaffelser av skytjenester innen forsyningssektoren fort vil være underlagt offentlige anskaffelsesregler, og at nettselskapene blir berørt av dette. Skytjenestenes avtalevilkår kan i praksis ikke forhandles individuelt.

– Man risikerer å måtte avvise tilbud man egentlig ønsker, på det som i praksis blir formaliteter. Dataforeningen har nettopp kommet med standardkontrakt for skytjenester som forsøker å ivareta forholdene innenfor et offentlig anskaffelsesregelverk, og det er også mulig å bruke statens standardavtaler med visse tilpasninger, forteller Moe.

Personvern og sikkerhet

Moe understreker at man også må sørge for at lovpålagte krav til personvern og sikkerhet blir ivaretatt.

– Skyløsninger reiser problemstillinger både knyttet til personvern og sikkerhet. Det må vurderes og kunne dokumenteres at løsningen oppfyller krav til sikkerhet og personvern, og man må gjøre særlige vurderinger dersom persondata skal eksporters utenfor EU/EØS. Med innføringen av den nye personvernsforordningen vil konsekvensene av at man bryter krav til behandling av personopplysninger kunne være dramatisk for virksomhetene, sier han.

Moe forteller at med ny sikkerhetslov er det også en mulighet for at nettselskapenes anskaffelser av skytjenester vil bli underlagt kravene til anskaffelser for kritisk infrastruktur. Det er viktig at man er bevisst på dette, og at løsningen ivaretar slike hensyn.

Når der gjelder hensynet til sluttbrukere er det først og fremst hensynet til personvern som skaper juridiske utfordringer. Opplysningene som angår privatpersoners bruk av smarte nett vil som regel være personopplysninger, og bruk av skyløsninger vil potensielt kunne utgjøre en selvstendig personvernsrisiko.

– Det er ingen grunn til å svartmale skytjenester i denne sammenheng, men det er rimelig å forvente at Datatilsynet vil ha fokus på dette fremover. Ellers vil problemstillingen for private i hovedsak være knyttet til priser og betaling, sier han.

– Budskapet mitt er kort og godt at nettleverandørene må tenke seg godt om og gjøre gode forberedelser. Et godt forprosjekt vil som regel løse utfordringer på en bedre måte enn om man i ettertid skal forsøke å rette opp, sier Moe.

MILJØ/20. mars 2019

Utvider Miljøpakken med åtte milliarder fra staten

Trondheimsområdet får åtte milliarder fra staten til Metrobuss og tiltak for syklende og gående. Det er hovedinnholdet i den nye byvekstavtalen, mellom staten og kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal i tillegg til Trøndelag fylkeskommune. Les hele saken

Til toppen