Fra pressetreff i dag i Egersund.
Fra pressetreff i dag i Egersund. (Foto: Kjell Brataas / SD)

Går for to indre korridorer i videre planlegging av E39

Samferdselsdepartementet går inn for to varianter av indre korridor i den videre planleggingen av strekningen E39 Lyngdal vest - Sandnes, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.­

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– En ny E39 med fire felt og 110 km/t vil endre mentalitet og horisonter for innbyggerne i Agder og Rogaland. En kraftig reduksjon i reisetid mellom Stavanger og Kristiansand vil styrke næringslivsklyngene og knytte regionene tettere sammen. Samtidig vil ny vei sørge for tryggere og sikrere reiser, både på de eksisterende veiene og på den nye veien, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

E39 mellom Stavanger og Kristiansand er en viktig ferdselsåre lokalt og regionalt. Lang reisetid og ulykkesrammede strekninger viser at strekningen ikke tilfredsstiller dagens og fremtidens behov.

– Vi har anbefalt at det skal planlegges for fire felt og 110 km/t på hele strekningen. Det er viktig at vi bygger veier som er trygge, raske og fremtidsrettede, og at vi finner løsninger som holder kostnadene nede, fungerer for lokalsamfunnene og ivaretar overordnede miljø- og arealbehov. Ved å bygge lengre strekninger i sammenheng får vi mer igjen for pengene, sier samferdselsministeren.

– Arbeidet med planleggingen har tatt tid da man har gjort store forbedringer i prosjektet underveis. Tidligere ble det lagt til grunn at strekningen Lyngdal vest - Sandnes skulle ha to- og trefelts vei med 90 km/t skiltet hastighet. Nå skal vi bygge en langt mer fremtidsrettet vei, men det har også medført en del ekstraarbeid. Jeg mener det er vel anvendt tid i et generasjonsperspektiv, sier Solvik-Olsen.

– Valg av korridor skaper stort lokalt engasjement

I løpet av 2016 og 2017 har Statens vegvesen utført kartlegging og et omfattende feltarbeid for de aktuelle korridorene. Høringen våren 2017 omfattet veilinjer i ytre, midtre og indre korridor. Som følge av høringsinnspill, ble en ny indre korridor lagt ut på høring høsten 2017.

Samferdselsdepartementet mottok i februar 2018 brev fra Vegdirektoratet med Statens vegvesens forslag til fastsatt planprogram for statlig kommunedelplan for strekningen E39 Lyngdal vest - Sandnes. I mars i år mottok departementet oppdaterte trafikkprognoser for de alternative strekningene på Jærlinja.

I forslaget til hovedlinjer for videre arbeid med statlig kommunedelplan foreslår Samferdselsdepartementet å legge til grunn indre og ny indre korridor for E39. Dette har støtte fra Statens vegvesen, Nye Veier AS, fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Forslaget til planprogram oversendes nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet for sluttbehandling.

– Valg av korridor skaper stort lokalt engasjement. Vi løftet inn "Jærlinjen" i vårt arbeid fordi den hadde spennende perspektiv. I arbeidet til Statens vegvesen viste det seg likevel at ytre og midtre korridor ville gitt høyere kostnad og samtidig gjort reiseveien mellom Kristiansand og Stavanger lenger. Selv om Jærlinjen har positive effekter for kommunene på Jæren, så forsvarte den ikke ulempene for øvrige trafikanter og skattebetalerne, sier samferdselsministeren.

En helt ny reisehverdag

Statens vegvesen vil utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning (KU) etter at hovedlinjene for videre arbeid er fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Nye Veier AS vil stå ansvarlig for detaljregulering og utbygging etter at kom­munedelplanen er vedtatt. Gjennom Gjesdal kommune i Rogaland er det lagt opp til to mulige alternativer for veien i indre korridor. Gjennom Søylandsdalen som i stor grad følger dagens E39 og i ny trasé gjennom Forsvarets skyte- og øvingsfelt på Jolifjell er alternativene Samferdselsdepartementet anbefaler å ta med i den videre planleggingen.

Planarbeidet har vært gjennomført av Statens vegvesen. Prosjektet skal overføres til Nye Veier AS etter at kommunedelplanen er vedtatt Nye Veier AS skal stå for utbyggingen av strekningen.

– Jeg er glad for at Nye Veier AS har skissert en ambisiøs fremdriftsplan for prosjektet. Selskapet er allerede i gang med å realisere prosjekter på strekningen Kristiansand - Mandal, og derved vil vi i løpet av en tiårsperiode kunne få ferdigstilt en god E39 Stavanger - Kristiansand. Det vil gi næringslivet og innbyggerne en helt ny reisehverdag, sier samferdselsministeren.

Informasjon:

Brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (3. august 2018):  Hovedlinjer for videre arbeid med planlegging av E39 Lyngdal vest -
Sandnes - Samferdselsdepartementets tilråding

SELVKJØRENDE/21. mai 2019

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Ved 14-tiden i går rullet Ruters selvkjørende busser "Mads" og "Oda" avgårde på sin første ordinære kjøretur mellom Kontraskjæret og Vippetangen i Oslo. Fra og med i dag kan alle med gyldig Ruter-billett benytte seg av det nye reisetilbudet. Kjøretøyene har 11 sitteplasser for passasjerer og vil kjøre i opptil 18 km/t. Les hele saken

BOMPENGER/21. mai 2019

Innstramming på bruk av bompenger

Samferdselsminister Jon Georg Dale har nå besluttet at i porteføljestyrte bompengepakker i byområder med byvekstavtaler skal kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres ved å nedskalere eller helt kutte enkelte tiltak i pakken slik at ikke bilistene får økte bompenger. Les hele saken

INTERCITY/20. mai 2019

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Regjeringa legg no fram forslag for Stortinget om kostnadsrammer for InterCity-prosjekta Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen. Når Stortinget har fastsett kostnadsrammene, kan dei store byggjearbeida starte opp. Dei to InterCity-prosjekta skal etter planen stå ferdige på midten av 2020-talet. Les hele saken

Til toppen