Går for ny bane og veg Arna - Voss

Går for ny bane og veg Arna - Voss

Regjeringen går inn for å bygge ny Bergensbane og E16 fra Arna til Voss i tråd med anbefalingene fra Jernbaneverket og Vegvesenet. Første etappe blir fra Arna til Stanghelle. En svært rasutsatt strekning kan dermed fjernes.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Jernbaneverket og Statens vegvesen får nå i oppdrag å planlegge ny veg og bane fra Arna til Voss, med første etappe Arna - Stanghelle. - Dette er en veldig viktig strekning for både veg og jernbane, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Planleggingen skal skje etter det såkalte K5-alternativet som betyr en helhetlig løsning for hele strekningen. Den første etappen fra Arna til Stanghelle utgjør om lag halvparten av strekningen Arna - Voss og er anslått til om lag 15 milliarder kroner.

Statlig plan

[img id="1"]

Regjeringen legger opp til at planleggingen av strekningen skal skje etter statlig plan, som et felles prosjekt og med en effektiv framdrift. På samme måte som for Ringeriksbanen og E16 vil regjeringen også gå rett på reguleringsplanarbeidet, uten å gå via en kommunedelplan. Dette gjøres for å kunne framskynde tidspunktet for en oppstart av anleggsarbeidet.

Tryggere og raskere

Når Arna - Stanghelle blir ferdig utbygd vil reisetiden bli redusert fra 28 til 13 minutter på jernbanen og fra 30 til 19 minutter på vegen. I tillegg øker transportkapasiteten og ikke minst sikkerheten. Dagens veg og bane er svært rasutsatt og i tillegg er vegen ulykkesutsatt. Med Ringeriksbanen som innkorter reisetiden på Bergensbanen med nesten en time, og prosjektene på Vossebanen blir også den totale reisetiden på Bergensbanen vesentlig redusert. Fullt utbygd vil K5-alternativet som nå legges til grunn bety at strekningen skal bygges ut med firefelts veg fra Arna til Romslo og dobbeltsporet bane på hele strekningen.

- Dette er et stort og dyrt prosjekt som det vil ta tid å realisere, men nå tar vi et viktig steg, sier samferdselsministeren. Prioritering av midler til bygging av strekningen Arna - Stanghelle vil bli vurdert i arbeidet Nasjonal transportplan 2018 -2029.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen