Gangfelt i Finnfjordbotn er historie

Gangfelt i Finnfjordbotn er historie

Nå må du bruke undergangen når du skal krysse fylkesveg 855 i Finnfjordbotn. I dag fjernes fotgjengerfeltene.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

For å øke trafikksikkerheten for myke trafikanter og kollektivreisende, har Statens vegvesen fjernet to gangfelt og lagt om holdeplasser i Finnfjordbotn.

- Tiltaket med å fjerne gangfeltene er først og fremst for å lede myke trafikanter til å velge undergang når de skal krysse fylkesvegen, forteller Gunn Bodil Strømseng i Statens vegvesen.

Ble utsatt til etter skoleslutt

Saken har tidligere vært omtalt i media, men fjerning av gangfeltet ble utsatt til etter skoleslutt på den videregående skolen. I vinter opplevde vegvesenet at mange elever benyttet holdeplass langs fylkesvegen, fremfor et tryggere alternativ i skolens nærområde.

- Fjerning av gangfeltene og endring av holdeplasser vil gi en mer bedre avvikling av kollektivtrafikken og tryggere gangforbindelser for de kollektivreisende, sier Strømseng.

Samarbeid

Sammen med vegeier Troms fylkeskommune opprettet vegvesenet dialog med busselskapene og Troms fylkestrafikk.

- Vi hadde et samarbeidsmøte der vi sammen kom frem til ei omforent løsning. Vi fjerner tre holdeplasser samtidig som vi fjerner de to gangfeltene. Saken har vært på høring hos politiet, Lenvik kommune og Senja videregående skole, og vi har ikke mottatt noen merknader, sier Strømseng.

Gode holdninger i trafikken

Strømseng reagerer på at foreldre med barnevogn og mindre barn bruker fylkesvegen.

- Gangfeltet har vært en «bidragsyter» til at mange velger å gå langs fylkesvegen mellom krysset til den videregående skolen og krysset til Skogenveien, fremfor å velge gang- og sykkelvegen og dermed benytte seg av undergangen. Med midler fra Troms fylkeskommune, har vegvesenet fått forsterket belysning i og utenfor undergangen. Andre fysiske tiltak, som for eksempel ledegjerde vil bli vurdert, sier Strømseng.

- Nå finnes det ingen gode unnskyldninger for å gå eller sykle langs fylkesvegen. Vi oppfordrer alle til å bruke gang- og sykkelveg og undergang. Dersom en fotgjenger blir påkjørt av et kjøretøy i 60 km/t vil skadene være svært alvorlige og vi ønsker at foresatte snakker med barn, og at voksne går foran som gode eksempler. Når skolen starter opp over sommeren vil vi informerer om tiltaket på den videregående skolen. Dette handler om å vise gode holdninger i trafikken, avslutter Strømseng.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen