Gangfelt i Finnfjordbotn er historie

Gangfelt i Finnfjordbotn er historie

Nå må du bruke undergangen når du skal krysse fylkesveg 855 i Finnfjordbotn. I dag fjernes fotgjengerfeltene.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

For å øke trafikksikkerheten for myke trafikanter og kollektivreisende, har Statens vegvesen fjernet to gangfelt og lagt om holdeplasser i Finnfjordbotn.

- Tiltaket med å fjerne gangfeltene er først og fremst for å lede myke trafikanter til å velge undergang når de skal krysse fylkesvegen, forteller Gunn Bodil Strømseng i Statens vegvesen.

Ble utsatt til etter skoleslutt

Saken har tidligere vært omtalt i media, men fjerning av gangfeltet ble utsatt til etter skoleslutt på den videregående skolen. I vinter opplevde vegvesenet at mange elever benyttet holdeplass langs fylkesvegen, fremfor et tryggere alternativ i skolens nærområde.

- Fjerning av gangfeltene og endring av holdeplasser vil gi en mer bedre avvikling av kollektivtrafikken og tryggere gangforbindelser for de kollektivreisende, sier Strømseng.

Samarbeid

Sammen med vegeier Troms fylkeskommune opprettet vegvesenet dialog med busselskapene og Troms fylkestrafikk.

- Vi hadde et samarbeidsmøte der vi sammen kom frem til ei omforent løsning. Vi fjerner tre holdeplasser samtidig som vi fjerner de to gangfeltene. Saken har vært på høring hos politiet, Lenvik kommune og Senja videregående skole, og vi har ikke mottatt noen merknader, sier Strømseng.

Gode holdninger i trafikken

Strømseng reagerer på at foreldre med barnevogn og mindre barn bruker fylkesvegen.

- Gangfeltet har vært en «bidragsyter» til at mange velger å gå langs fylkesvegen mellom krysset til den videregående skolen og krysset til Skogenveien, fremfor å velge gang- og sykkelvegen og dermed benytte seg av undergangen. Med midler fra Troms fylkeskommune, har vegvesenet fått forsterket belysning i og utenfor undergangen. Andre fysiske tiltak, som for eksempel ledegjerde vil bli vurdert, sier Strømseng.

- Nå finnes det ingen gode unnskyldninger for å gå eller sykle langs fylkesvegen. Vi oppfordrer alle til å bruke gang- og sykkelveg og undergang. Dersom en fotgjenger blir påkjørt av et kjøretøy i 60 km/t vil skadene være svært alvorlige og vi ønsker at foresatte snakker med barn, og at voksne går foran som gode eksempler. Når skolen starter opp over sommeren vil vi informerer om tiltaket på den videregående skolen. Dette handler om å vise gode holdninger i trafikken, avslutter Strømseng.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen