Fundamentering: Forskning reduserer skader

Fundamentering: Forskning reduserer skader

De ulike aktørene i byggebransjen bør legge større vekt på samhandling og tiltak for å redusere risiko for skader på omgivelsene i forbindelse med grunnarbeider. Dette er noen av hovedkonklusjonene i forskningsprosjektet BegrensSkade.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Torsdag 26. november samles alle aktører i byggebransjen til fagdag og seminar hos Vegdirektoratet i Oslo. Seminaret markerer avslutningen på forskningsprosjektet BegrensSkade, som har som formål å begrense skader som følge av grunnarbeider – og dermed spare private og offentlige aktører for utgifter, merarbeid og konflikter.

– Vi kommer til å oppsummere de ulike delprosjektene. Takket være bred oppslutning i bransjen har prosjektet oppnådd gode resultater og har anbefalinger til hvordan risiko for skader på omgivelsene kan begrenses, forklarer Arne Engen i Norconsult, prosjektleder for BegrensSkade.

Forskningsprosjektet har pågått i tre år og omfattet 23 aktører fra byggenæringen. Det er finansiert gjennom Forskningsrådet, og alle de 23 samarbeidspartnerne har bidratt med midler og egeninnsats.

Holdningsendring nødvendig

– Aktørene i byggebransjen trenger å endre sin holdning til hvordan man prosjekterer og bygger i lys av hva vi har lært i prosjektet. Tidligere har vi ikke hatt tilstrekkelig kunnskap om hvilken effekt fundamenteringsmetodene har hatt for omgivelsene. En av årsakene er at skadene oftest utvikler seg gjennom lang tid, sier assisterende prosjektleder Jenny Langford fra NGI, og tilføyer:

– Mer konkret har vi kommet fram til at boring for å installere peler og forankringsstag generelt medfører større potensial for skader enn rammede peler og innvendig avstiving. På fagdagen blir det derfor en diskusjon om effekter av boring og ramming og om aktuelle tiltak for skadebegrensning.

Andre innslag på fagdagen vil bl.a. dreie seg om kartlegging av skadeårsaker, samt verktøy for risikovurdering og bedre samhandling.

Som en oppfølging av BegrensSkade blir det utarbeidet en konkret veiledning i regi av Norsk Geoteknisk Forening; Byggegropveiledningen. Arbeidet er allerede i gang og planlegges sluttført våren 2016. I tillegg er det planer om å søke finansiering for en videreføring av BegrensSkade-prosjektet.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen