Fremtidens skip er batteridrevne

Fremtidens skip er batteridrevne

Maritime Battery Forum arbeider for at Norge skal bli verdensledende på utvikling av elektriske og hybridskip. Daglig leder Synne Mossevig ser stor vilje til forandring i maritim sektor.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det er bred enighet om at en grønn revolusjon i transportsektoren er nødvendig hvis vi skal nå klimamålene fra Paris. Men hva må egentlig til for å redusere utslippene i transportsektoren? I vår presenterer Enova ulike aktørers syn på utviklingen i transportnæringen. Denne gangen snakker de med daglig leder Synne Mossevi i Maritime Battery Forum.

I hvilken grad mener du transportbransjen er opptatt av energi- og klimavennlige løsninger?

Jeg synes vi ser mange grønne transportinitiativer fra maritim bransje i dag, både fra offentlige innkjøpere og næringen selv. Offentlige innkjøpere som Statens Vegvesen, fylkeskommunene og trafikkselskaper som Ruter og Skyss har styrket satsingen på miljø når de kjøper inn for eksempel fergetjenester. I tillegg har det kommet flere initiativer fra næringen som Grønt Skipsfartsprogram, CleanTech og nettopp Maritime Battery Forum, hvor målet er utvikling og bruk av miljøteknologi.

Hvorfor bør bransjen være opptatt av grønn transport?

Først og fremst fordi transportbransjen i dag står for omtrent en tredjedel av Norges CO2-utslipp. I tillegg mener jeg miljøtiltak innen persontransport er spesielt viktig på grunn av den signaleffekten det har. Persontransport er så synlig at jeg tror det er med på å øke folks bevissthet rundt viktigheten av miljøtiltak, og vise hva som er mulig å få til med teknologi. Hvem hadde for eksempel trodd for fem år siden at man kunne flytte 120 biler og 360 mennesker fem kilometer på en batteriferge?

Hva er den viktigste årsaken til at Maritime Battery Forums medlemmer investerer i grønn transport?

For våre medlemmer er det flere incentiver som ligger til grunn for investeringer i grønn teknologi. I mange tilfeller vil batterier være kostnadseffektive i seg selv og dermed gi en gevinst i form av innsparinger. For andre medlemmer er det samfunnsansvar eller å være i front når det gjelder opptak av ny teknologi.

Hvilke aktører i Norge er lengst fremme på grønn transport?

Her må jeg få trekke fram noen medlemmer: Eidesvik Offshore fikk sitt første LNG-skip i 2003 og sitt første batterihybrid-skip i 2011. De har også prøvd brenselscelle. Daglig leder Jan Fredrik Meling er virkelig fremoverlent, og etterlyser miljøfokus fra både egne kunder og fra myndighetene som setter rammebetingelsene for norsk oljenæring. Vegdirektoratet i Statens Vegvesen må også få en stort klapp på skulderen. De har turt å gå foran og stille krav for å fremme bruk av miljøteknologi innen ferjenæringen.

Hva er det viktigste tiltaket for å redusere energibruken i transportsektoren?

I Maritime Battery Forum er det klart at vi har stor tro på batterier som en viktig del av løsningen. Både helelektriske og hybride løsninger vil kunne gi reduksjoner i energiforbruk. Energieffektivisering er også viktig. Teknologiutvikling er en side av saken, men det er også avgjørende at vi legger opp logistikksystemer og bygger infrastruktur på en måte som gjør at transporten bruker minst mulig energi i forhold til vekten som flyttes og distansene som tilbakelegges.

Hva gjør du selv for å være miljøvennlig i din transporthverdag?

Jeg kjenner det river i miljøsamvittigheten min av det spørsmålet – jeg bør kutte ned på antall flyreiser. Samtidig bruker jeg sykkelen så mye som mulig, både privat og til og fra jobb.

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen