Framtidens transportsystem skal bli mer miljøvennlig

Framtidens transportsystem skal bli mer miljøvennlig

Sterkt befolkningsvekst i byområdene betyr flere reiser og økende trengsel. I årene framover vil veksten være størst der det allerede er press på veier, tog, buss og bane i rushtiden.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Transportsystemet må i økende grad innrettes slik at folk reiser sikkert og miljøvennlig, heter det i analyse- og strategirapporten fra Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor (transportetatene).  Rapporten viser utviklingstrekk som påvirker transportbehovet, og er et oppdatert kunnskapsgrunnlag for arbeidet med neste Nasjonal transportplan (2018 – 2027).

Mer gåing, sykling og kollektivløsninger

[factbox id="1"]

Reisevaneundersøkelsen fra 2014 viser at biltrafikken i byene har økt fra 2009. Flere kjører alene i bil, færre har med passasjerer. Bilparken øker.  Dette skjer samtidig med at kollektivtilbudet forbedres, og at flere sykler og reiser kollektivt i noen byer. For landet som helhet er det små endringer mellom transportformene.

Sterkere virkemidler må tas i bruk for å få nullvekst i personbiltrafikk i byene. Differensierte priser for personbiler i bomringen og billettpriser på kollektivtransport vil gi bedre utnyttelse av kapasiteten i transportsystemet. Prising og avgifter må brukes aktivt, heter det i strategirapporten.

Potensial for kollektiv

Knapphet på arealer i byområdene setter grenser for hvor mye veikapasitet det er realistisk å bygge ut.  Investeringer i gang- og sykkelareal og styrking av kollektivtrafikken er rimeligere enn å bygge ut veier for mer biltrafikk.

Under forutsetning av investeringer i gang- og sykkelarealer i størrelsesorden 30 til 50 milliarder kroner er det potensial for at halvparten av trafikkveksten i byområdene kan skje ved at folk går og sykler mer.

Kollektivtrafikk er alternativet til bil på litt lengre reiser, og kan ta mellom 35 og 50 prosent av det økte reisebehovet. Det er beregnet at behovet for investeringer i kollektivtrafikk, utenom jernbane, er 50 milliarder fram til 2030 i de ni byområdene der staten har åpnet for å inngå bymiljøavtaler.

Mellomlange reiser

Toget spiller en sentral rolle på mellomlange distanser. Det binder byene sammen der det er et godt tilbud til pendlere for daglige reiser på 10 mil til og fra bykjernen.

Stadig bedre veier gir muligheter for å samle flytrafikken på færre lufthavner, hvor større fly og flere direkteforbindelser kan gi et bedre tilbud til næringsliv og befolkning.

Bymiljøavtaler

I inneværende NTP-periode er det lagt opp til at staten skal inngå bymiljøavtaler med ni byområder. Flere byområder bør inviteres inn i slike avtaleverk under forutsetning av at byområdene har mål om nullvekst for personbiltrafikk, heter det i strategirapporten.

Til toppen