Forutsigbarhet er viktigst for fremtidens samferdsel

Forutsigbarhet er viktigst for fremtidens samferdsel

Stortinget har gitt tilslutning til ny kommunereform, der målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. For å få svar på hvordan reformen vil påvirke den regionale samferdferdelssektoren, har vi snakket med Solveig Schytz (V) som er leder for Hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune.

  • Rådgivning
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Schytz forteller at det er to viktige forhold som påvirker fremtidens samferdsel. De ene er kommunereformen, det andre er den såkalte regionsreform der det skal etableres fremtidige regionstrukturen, i hovedutvalgslederens tilfelle rundt Oslofjorden.
Kommunalministeren vil erstatte dagens 19 fylker med ti regioner, uten at kartet er tegnet , han har i stedet oppfordret fylkespolitikerne til selv å ta lederskap.

– Regionsreformen blir viktigst, som berører vei, bane og kommunikasjonsnettet direkte med inngrep i ansvarsforholdene mellom stat og fylke, eksempelvis fremtidig organiseringen av Statens vegvesen, sier Schytz .

Ansvarsområdet til Statens vegvesen blir i dag berørt av både fylke og stat, veietaten forholde seg til to forvaltningsnivå, noe Schytz mener ikke alltid er like rasjonelt, verken planmessig eller operativt.

– Med dagens organisering av trafikketaten er det ikke alltid samsvar mellom hvem som har ansvaret og hvem som får ansvaret, det kan av og til være nokså krevende. Dessverre tar heller ikke forslag til modell i regionsreformen høyde for å endre dette. Hva Stortinget gjør med modellen, blir spennende å se, om man velger å endre organiseringen av Statens vegvesen.

Med dagens organisering av trafikketaten er det ikke alltid samsvar mellom hvem som har ansvaret og hvem som får ansvaret

Schytz mener at det samferdselssektoren mest blir indirekte berørt som resultat av kommunereformen, der kommunenes arealforvaltninger er det som blir viktigst.

Arealpolitikk og samferdsel henger sammen, og det som er viktig er at det blir forutsigbarhet i forholdet mellom stat, fylke og kommuner, sier Schytz. Hun mener at enkelte steder virker kommunegrenser direkte hemmende for fremtidig, moderne utvikling, særlig i yttergrensene av kommunegrensene. Spesielt i områder i vekst, slik som på Østlandet.

– Hvis vi ser på kommunegrensene for eksempel mellom Lillestrøm og Rælingen, som går langs elven, kan det se ut som kommunegrensene står i veien for en arealpolitikk der byen Lillestrøm kan utvikles på begges sier av elva, med kort vei til et av Norges største kollektivknutepunkt, Lillestrøm stasjon. Det samme har man på grensene mellomÅs og Ski. Norddelen av Ås som ligger så nært i Ski burde får utvikle seg som en del av byen Ski, i stedet har Ås fått en todeling av kommunen. En sammenslåing av disse kommunene, ville gitt en annen utvikling tror Schytz.

Schytz mener at dette også kan løses på andre måter enn kommunesammenslåing. Det viktigste er at vekstkommunene, som dette gjelder, uansett sammenslåinger eller ikke bidrar til at staten og fylkeskommunen får forutsigbare rammer for utviklingen og driften av samferdselen.

Det er viktig at kommunene følger opp med fortetting i regionbyer og kollektivknutepunkter og bygger opp under denne strategien

– Areal og samferdsel henger nøye sammen, i Oslo og Akershus har vi nylig vedtatt en samordnet areal- og transportplan for Oslo og Akershus med felles strategier for at at den forventa befolkningsveksten i hovedsak skal tas med fortetting i regionalbyer og kollektivknutepunkt både i Oslo og i Akershus slik at bilbruken begrenses og flest mulig skal kunne reise kollektivt, gå og sykle til daglige gjøremål.

Schytz mener at fremtiden er et samspill mellom kommunene som vokser som en konsekvens av den sterke befolkningsveksten i regionen, der arealutviklingen indirekte berører kommunikasjonen.

– Samordnet areal- og transportplan for Oslo og Akershus legger føringer for at innbyggerne her skal bor tettere og reiser mer kollektivt enn i dag. Det er viktig at kommunene følger opp med fortetting i regionbyer og kollektivknutepunkter og bygger opp under denne strategien, samtidig skal kommunene kunne forvente at når de følger opp samordnet areal- og transportplan i arealpolitikken sin, så skal stat og fylke på samme måte følge opp med økte samferdselsinvesteringer og mer kollektivtrafikk. Den regionale planen gir gjensidig forutsigbarhet, og det er helt avgjørende sier Schytz.

– For å bruke Follo som et eksempel. Hvis Enebakk kommune slo seg sammen med Ski, vil ikke det viktigste være om kommunehuset står i Ski eller Enebakk med hensyn til pendling, men Follobanen når den står ferdig i 2021. Den vil være den sterkeste driveren for pendling mellom Enebakk og Ski, med bare 11 minutter fra Ski til Oslo.

Den politiske lederen for samferdsel Akershus fylkeskommune mener at en god fremtidig samferdselsstruktur ikke står og faller på om kommunene slår seg sammen, eller ikke. Men at de utvikler forutsigbare kommunale arealplaner og regionale planer slik at alle tre forvaltningsnivåene trekker i samme retning.

– Forutsigbarheten må gå begge veier, hvis vi skal få til et godt kollektivtilbud uansett hvordan kommunereformen ender, sier Schytz.

Til toppen