Forutsigbarhet bygger kompetanse

Forutsigbarhet bygger kompetanse

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) jobber for å styrke rammebetingelsene til medlemsbedrifter med virksomhet innenfor bygging av vei og jernbane, drift og vedlikehold av vei og jernbane og asfaltvirksomhet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I følge organisasjonen er politisk forutsigbarhet viktig for å bygge kapasitet og kompetanse i egne rekker og bransjen som sådan.

EBA jobber tett sammen med bestillere som Statens Vegvesen og Jernbaneverket samt med organisasjoner som Veiteknisk Institutt, KFA (Kontrollordning for asfaltgjenvinning) og MEF (Maskinentreprenørenes Forbund). Vi ønsket å høre hvilke utfordringer næringen står overfor.

[factbox id="1"]

– En av de største utfordringene for næringen er seriøsiteten i hele verdikjeden og at aktører konkurrerer på like vilkår. For å få til dette er vi avhengig av gode kvalifikasjons- og tildelingskriterier ved anbud og at disse kriteriene følges opp gjennom hele prosjektet. Myndigheter må også forstå at laveste pris ikke kan være det eneste tildelingskriterium, innleder Arne Aakre, avdelingsleder for vei og jernbane i EBA.

– Det er også viktig at norske entreprenører kan bygge kompetanse og kapasitet i en situasjon med historisk høy aktivitet. Vi må bygge en leverandørstrategi som vektlegger kompetanse, noe som gjør at vi kan ha et norsk leverandørmarked i fremtiden, sier Aakre.

Vil forbedre utbyggingstakten

Aakre mener myndighetene må ta et større ansvar for at entreprenører har forutsigbare rammebetingelser. Han etterlyser også bedre kontroll av seriøsiteten til aktørene.

– Myndigheten må sørge for forutsigbarhet for næringen og ha en konsekvent gjennomføring av politiske vedtak. Myndighetene må også ha større fokus på kontroll av seriøsiteten til aktørene, samt sikre at alle konkurrerer under like forhold, sier han.

– Myndighetene bør også i større grad stimulerer lærlingeordning, samt stille krav til bruk av lærlingordningen hos offentlige byggherrer. I store offentlige kontrakter bør i tillegg myndighetene bli bedre til å se prosjektene fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Vi trenger et samfunnsregnskap i store offentlige kontrakter, sier Aakre.

Store kontrakter og økende kompleksitet i prosjektene krever økt kapasitet og kompetanse i næringen.

– Næringens ansvar er å sørge for å bygge kapasitet for store prosjekter. Anleggsnæringen må skaffe kapasitet enten ved å utvide egen eller ved å skaffe den via samarbeidspartnere. Entreprenørnæringen er god på fleksibilitet, men trenger forutsigbarhet for å kunne bygge opp kapasiteten. Vi må også bli flinkere på å bygge kompetanse, sier han.

Effektiv utbygging krever tydelige kontrakter

Entreprenørnæringen etterlyser mer bruk av standardiserte kontraktbestemmelser slik at kostnader og risiko i prosjektene kan estimeres mer nøyaktig.

– Ved bruk av Norsk Kontraktstandard kan vi balansere risiko og tilrettelegge for bedre kalkyler for kostnader og risiko. Kontraktstørrelser og kontraktpakker må i tillegg tilpasses leverandørmarkedet. Generelt kan man si at en felles utfordring for både bestiller og entreprenør er å få ned konfliktnivået i bransjen, avslutter Aakre.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen