Første tverrforbindelse klar

Første tverrforbindelse klar

Den første tverrforbindelsen mellom Follobanens to tunnelløp er ferdig. Tverrforbindelsene skal brukes for effektiv gjennomføring av vedlikehold og som en del av evakueringskonseptet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det skal bygges en slik tverrforbindelse mellom hovedløpene av tunnelen hver 500 meter, totalt 45. Alt teknisk utstyr som ikke må stå ute i trafikktunnelen vil bli montert i tverrforbindelsene. Tverrforbindelsene vil også tjene som rømningsveier mellom de to parallelle tunnelløpene når Follobanen er ferdig bygget.

[factbox id="1"]

Sikkerhet for de reisende

- Bane NOR valgte et tunnelkonsept med to atskilte tunnelløp og tverrforbindelse minst hver 500 meter basert på sikkerhet for de reisende gjennom den ferdige tunnelen, robusthet for togfremføringen og forhold knyttet til fremtidig drift og vedlikehold av jernbaneanlegget og tunnelen, forteller Anne Kathrine Kalager, Follobaneprosjektets prosjektleder for tunnelboring med TBM.

Kalager understreker hvor viktig det er at vedlikehold kan skje i et tunnelløp, mens tog kjører i det andre. Dersom det skjer en hendelse, gir det god sikkerhet å ha to atskilte løp med tverrforbindelser.

- Konseptet er i tråd med den standarden som benyttes for andre lange jernbanetunneler i Europa på banestrekninger som det er naturlig å sammenligne med Follobanen, fortsetter hun.

I den første og siste delen av hver tverrforbindelse brytes berget mekanisk etter at en har skåret ut en portal gjennom betongkledningen. Dette er en skånsom metode som ikke innebærer bruk av eksplosiver. Den midterste del av forbindelsen utføres med forsiktig konvensjonell sprengning. 33 av tverrforbindelsene har en lengde på 25 meter, mens det skal lages 12 spesialforbindelser rett nord for Åsland som er 12 meter lange. Arbeidet med de 45 tverrforbindelsene skal ferdigstilles i løpet av 20 måneder.

[img id="1"]

Holder tidsplanen

Den største utfordringen med produksjonen av tverrforbindelsene er at det pågår mange aktiviteter i tunnelsystemet på samme tid. Derfor er det viktig at arbeidet koordineres med TBM-fremdriften, slik at betongringene som kler tunnelen innvendig ikke blir skadet, og at arbeidet tilpasses øvrig logistikk og aktivitet i de berørte tunnelløpene.

- Vi er godt fornøyde med arbeidet og fremdriften av den første tverrforbindelsen. Vi var klar over at fjellet var krevende og hardt, men forarbeidet har vært grundig, og vi visste hva vi gikk til. Vi er optimistiske med tanke på produksjonen av de 44 neste tverrforbindelsene, og vi holder tidsplanen, sier prosjektdirektør Fernando Vara i Acciona Ghella Joint Venture.

TBM-produksjonen er også i rute, og det er nå boret 6 km tunnel. Alle de fire TBMene er i full drift, og løpene både mot Oslo og Ski drives kontinuerlig med utgangspunkt fra Åsland.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen