Første sprenging i Råtunnelen

Første sprenging i Råtunnelen

Statens vegvesen og entreprenør Implenia er no i gang med tunneldriving mellom rv. 580 Flyplassvegen og Nordås i Bergen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Tunnelen er ein del av vegprosjektet E39 Svegatjørn–Rådal, som også gir ny motorveg vest for Lagunen for gjennomgangstrafikken mellom Bergen og flyplassen. Tunnelarbeidet tok til i den 1.950 meter lange Råtunnelen.

To tunnelløp

Råtunnelen og Søråstunnelen kjem ut jamsides på Flyplassvegen, Råtunnelen for trafikk mot Flyplassvegen og Søråstunnelen for trafikk i motsett retning, mot Nordås. Båe tunnelane skal drivast frå Flyplassvegen, for å unngå dei største hindringane for trafikken på Søndre innfartsåre i Bergen.

For å sikre trygg og effektiv massetransport frå tunnelarbeidet er det bygt ei mellombels rundkøyring ved byggeplassen på Flyplassvegen.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen