Første gang et så stort anlegg er bygget i Norge

Første gang et så stort anlegg er bygget i Norge

Tirsdag 30. mai overleverte NVE det siste flomsikringsanlegget i Kvam til Nord-Fron kommune. Det er første gang et så stort anlegg av denne typen er bygget i Norge.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Ved en ny flom vil bunnlastsperre Fagervold holde tilbake opptil 100 000 kubikkmeter med jord, grus og steinmasser. Kvam sentrum er nå sikret på nivå med en 200-års flom.

- Bunnlastsperre Fagervold er unik i Norge fordi den er så stor. Den vil sikre 160 boliger, Dovrebanen, veier og annen infrastruktur. Nå vil flomvannet renner trygt gjennom Kvam sentrum og ut i Gudbrandsdalslågen, forteller vassdrags- og energidirektør i NVE, Per Sanderud

Åpningen av bunnlastsperre Fagervold ble markert med befaring og snorklipping av statssekretær i Olje og energidepartementet, Kjell-Børge Freiberg, ordfører i Nord-Fron kommune, Rune Støstad og Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i NVE.

- Nord-Fron kommune er eier av anlegget og vil sørge for tilsyn og vedlikehold, sier Sanderud.

Bunnlastsperre forhindrer at vannet finner nye veier gjennom Kvam

I flomsituasjoner kan elva Veikleåa føre med seg mye løsmasser og store steiner ned den bratte Veikledalen. Veikledalen er i tillegg utsatt for jord- og flomskred som går ut i elva.

- Nede i Kvam sentrum flater terrenget og elva ut. Der blir massene liggende på elvebunnen. På kort tid kan elvebunnen bygge seg opp med flere meter og elva finner nye løp gjennom Kvam. Bunnlastsperre Fagervold skal forhindre at dette skjer igjen, forteller regionsjef i NVE, Petter Glorvigen

Tettstedet Kvam ligger på ei stor elvevifte der elva Veikleåa har utløp i Lågen. Kvam har ved flere anledninger vært utsatt for skadeflommer, senest i 2011 og 2013 som følge av intensiv nedbør. Bebyggelse, infrastruktur og eldre flomforbygning ble påført store skader, og mange beboere måtte raskt evakueres.

- Den siste flommen i Veikleåa tok med seg opp til 150 000 kubikk med masser. Det tilsvarer 15 000 lastebillass, forteller Glorvigen

Bunnlastsperre Fagervold er konstruert med en 12 meter høy betongkonstruksjon i midten og 30 000 kubikkmeter tilbakefylte masser rundt. Det har gått med over 5100 kubikkmeter betong og 9000 kvadratmeter er plastret med grov sprengstein.

Første spadetak for bunnlastsperre Fagervold ble tatt våren 2016 og har blitt gjennomført med en byggetid på bare 11 måneder. Hoved entreprenør har vært AF Gruppen Norge AS mens Norconsult AS har stått for planlegging, beregninger og tegningsgrunnlag. NVE Region Øst har fulgt opp som byggherre, med prosjekt- og byggeledelse.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen