Forslag til reguleringsplan på Dovrebanen

Forslag til reguleringsplan på Dovrebanen

I perioden 7. mars til 22. april legger Jernbaneverket ut forslag til reguleringsplan for dobbeltspor på Dovrebanen fra Espa til Sørli til offentlig ettersyn. Planforslaget er utarbeidet i samarbeid med Stange kommune.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Planforslaget legger til rette for utbygging og drift av nytt dobbeltspor på den ca. 12 kilometer lange strekningen fra Espa til Sørli. En 1070 meter lang bru over Tangenvika og ny stasjon på Tangen er viktige elementer i planen. Utbyggingen vil skje sammen med tunnelstrekningen Kleverud – Espa, som allerede er regulert. Nytt dobbeltspor fra Kleverud til Sørli er planlagt å stå ferdig til 2023.

Planforslaget omfatter i tillegg til areal for ny jernbane også nødvendig omlegging av offentlige og private veger, blant annet ny atkomstveg fra fv. 222 Tangenvegen til ny Tangen stasjon og gang- og sykkelveg over Vikselva, midlertidige anleggsområder samt områder for lagring av overskuddsmasser. Det planlegges også støytiltak og omfattende vilttiltak med viltgjerder og flere faunapassasjer over/under nytt dobbeltspor.

Parallelt med forslaget til reguleringsplan er det utarbeidet en egen miljøoppfølgingsplan (MOP) for anleggsfasen. Planen anviser tiltak for å minske ulempene som følger av denne type anlegg.

Det vil bli inngått en egen avtale mellom Jernbaneverket og Stange kommune om framtidig etterbruk av nedlagt jernbane.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen