Forslag til reguleringsplan på Dovrebanen

Forslag til reguleringsplan på Dovrebanen

I perioden 7. mars til 22. april legger Jernbaneverket ut forslag til reguleringsplan for dobbeltspor på Dovrebanen fra Espa til Sørli til offentlig ettersyn. Planforslaget er utarbeidet i samarbeid med Stange kommune.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Planforslaget legger til rette for utbygging og drift av nytt dobbeltspor på den ca. 12 kilometer lange strekningen fra Espa til Sørli. En 1070 meter lang bru over Tangenvika og ny stasjon på Tangen er viktige elementer i planen. Utbyggingen vil skje sammen med tunnelstrekningen Kleverud – Espa, som allerede er regulert. Nytt dobbeltspor fra Kleverud til Sørli er planlagt å stå ferdig til 2023.

Planforslaget omfatter i tillegg til areal for ny jernbane også nødvendig omlegging av offentlige og private veger, blant annet ny atkomstveg fra fv. 222 Tangenvegen til ny Tangen stasjon og gang- og sykkelveg over Vikselva, midlertidige anleggsområder samt områder for lagring av overskuddsmasser. Det planlegges også støytiltak og omfattende vilttiltak med viltgjerder og flere faunapassasjer over/under nytt dobbeltspor.

Parallelt med forslaget til reguleringsplan er det utarbeidet en egen miljøoppfølgingsplan (MOP) for anleggsfasen. Planen anviser tiltak for å minske ulempene som følger av denne type anlegg.

Det vil bli inngått en egen avtale mellom Jernbaneverket og Stange kommune om framtidig etterbruk av nedlagt jernbane.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen