Forslag til ny havne- og farvannslov
(Foto: Regjeringen)

Forslag til ny havne- og farvannslov

- Havne- og farvannslovutvalgets utredning er et viktig innspill i regjeringens arbeid for å sikre et høyt sjøsikkerhetsnivå og miljøvennlig sjøtransport. Dette sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han i går mottok forslag til ny havne- og farvannslov

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Havne- og farvannslovutvalget, ledet av advokat Kristin Bjella, har hatt mål om å forenkle lovteksten og å ta hensyn til den teknologiske utviklingen innen maritim sektor, klima og miljø. 

– Vi vil nå vurdere utvalgets forslag, sa Solvik-Olsen.

Utvalgets flertall foreslår blant annet endring i ansvar og myndighet når det gjelder sikkerhet og fremkommelighet i farvannet. Det foreslås at ansvar og myndighet som hovedregel legges til staten, mens kommunene har myndighet i havneområdet. Som en konsekvens av forslaget er det foreslått å fjerne den kommunale anløpsavgiften.

Videre foreslår utvalget at reguleringen av losordningen tas inn i havne- og farvannsloven, slik at man samler regulering av statens tjenester for å ivareta sikkerhet i farvannet i en lov.

Utbytte fra overskudd til andre formål

Utvalgets flertall foreslår å åpne opp for at kommunen som havneeier på visse vilkår kan ta utbytte fra overskudd i havnevirksomheten som kan benyttes til andre formål enn havnevirksomhet.

Utvalgets forslag er fremmet i NOU 2018:4 Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov.

Andre forslag fra havne- og farvannslovutvalget:

  • Berørte kommuner skal høres og dere innspill skal vektlegges ved statens myndighetsutøvelse.
  • I tillegg til fartøyets eier, kan fartøyets reder holdes ansvarlig ved ulykker og andre hendelser i farvannet.
  • Ingen særskilt bestemmelse om mottaksplikt i havne- og farvannsloven.
  • Kommunen kan gi forskrift om midlertidig begrensning av anløp til havn når det er nødvendig fordi lokal luftforurensning overskrider tillatt nivå.
  • Krav om organisatorisk skille mellom kommunens myndighetsutøvelse og dens havnevirksomhet.
  • Departementet gis myndighet til å regulere havnens forvaltning av havneinfrastruktur og havnetjenester.
  • Ingen hjemmel til å kreve kystavgift eller gebyr for kontrolltiltak og tilsyn.
  • Innføring av overtredelsesgebyr.
Til toppen