Forslag om ny lov for intelligente transportsystemer

Forslag om ny lov for intelligente transportsystemer

- Målet med bruk av intelligente transportsystemer, ITS, er å utnytte eksisterende infrastruktur bedre og gi økt sikkerhet og brukervennlighet for person og godstransporten. ITS-loven gir et nødvendig rammeverk for arbeidet med fremtidens smarte løsninger og systemer innenfor vegsektoren.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med et forslag fra regjeringen om "Lov om intelligente transportsystemer innenfor vegtransport m.m., ITS-loven".

Lovforslaget ble lagt fram i statsråd i dag.

Bestemmelsene i den nye loven skal gi hjemler for å fastsette forskrifter og krav som sikrer at ITS-applikasjoner, -tjenester og -systemer skal fungere samordnet og sammenhengende, både nasjonalt og på tvers av grenser i EØS-området, sier samferdselsministeren.

ITS i Norge

ITS er i bruk i alle deler av transportsektoren, og alle de statlige transportetatene er involvert i arbeidet med å utvikle og innføre ITS.

Samferdselsdepartementet har finansiert en rekke forskningsprosjekter innen intelligente transportsystemer, og i Nasjonal transportplan er ITS vurdert som et viktig virkemiddel for å effektivisere person- og godstransporten i Norge. Departementet gir hvert år støtte til interesseorganisasjonen ITS Norge, som koordinerer arbeidet for å øke nytteverdien av ITS i norsk transport.

For næringslivet betyr sømløs utveksling av informasjon mellom de ulike leddene i transportkjeden reduserte kostnader. Særlig for industri og næringsliv med store transportbehov, vil ITS kunne bety økt konkurransekraft.

Les Prop. 149 L (2014-2015) Lov om intelligente transportsystemer innenfor vegtransport m.m.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen