Førerløse biler kan bli lovlig i Norge

Førerløse biler kan bli lovlig i Norge

– Økt bruk av teknologi og digitalisering i transportsektoren åpner for mange spennende muligheter. Kjøretøyprodusenter og teknologimiljø gjør store og raske fremskritt for å utvikle førerløse kjøretøy.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Nå er det viktig at vi sikrer et oppdatert lovverk som ikke stopper teknologiutviklingen men samtidig ivaretar sikkerheten for alle trafikanter. Derfor starter nå regjeringen arbeidet med en lov om prøveordning for autonome kjøretøy. Målet er å kunne fremme et lovforslag for Stortinget våren 2017, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Regjeringen vil gjøre det enklere for folk å ta i bruk ny og spennende teknologi. Vi må sørge for at vi har et oppdatert regelverk, og dette er et veldig interessant initiativ fra næringen, som regjeringen nå følger opp og vurderer, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

[img id="1"]

– Teknologiutviklingen innen autonome kjøretøy skjer så raskt at det om få år kan være aktuelt å bruke førerløse biler på norske veier. Allerede nå ser vi stadig bedre førerstøttesystemer i bilene, og enkelte bilmerker har modeller som under gitte forutsetning kan kjøre selv. Men det lovverket vi har i dag setter visse begrensninger. Blant annet bryter bruken av helt autonome kjøretøy med sentrale grunnprinsipper i vegtrafikkloven, og da særlig føreransvaret, sier Solvik-Olsen.

– Regjeringen vil nå se på lovverket rundt en prøveordning for slike kjøretøy. Av hensyn til videre utvikling av førerløse biler, og ikke minst med tanke på trafikksikkerhet, personvern og ansvarsforhold, er det viktig å få på plass et rettslig grunnlag for utprøving av autonome kjøretøy, sier Solvik-Olsen.

– Det vil i dette arbeidet være viktig å ha et internasjonalt perspektiv på arbeidet, slik at regelverket er mest mulig harmonisert og at teknologien fungerer på tvers av landegrenser og kjøretøyprodusenter. Vi har derfor hatt god kontakt med våre naboland, med ønske om at Norden kan bidra til å vise vei, sier Solvik-Olsen.

For Norge er det naturlig å se hen til et utredningsarbeid som er gjort i Sverige på dette området. Utredningen kan leses her.

Vil gi bedre trafikksikkerhet og trafikkavvikling

Faktorer knyttet til fører og førerens atferd er én medvirkende årsak i svært mange av trafikkulykkene. Utvikling av ulike førerstøttesystemerer antatt å bidra til å forebygge ulykker der for eksempel distraksjon og trøtthet er medvirkende årsaksfaktorer, samt til å kunne møte utfordringer knyttet til fart og rus.

[img id="2"]

– Utvikling og sammenkobling av stadig flere og bedre førerstøttesystemer, som for eksempel antiskrens, ABS og kjørefeltholder, bidrar allerede til økt trafikksikkerhet. Videre utvikling av slike systemer som aktivt eller passivt kan hjelpe og varsle føreren i ulike situasjoner, vil kunne påvirke ulykkesutviklingen i positiv retning. Samtidig vil det være nødvendig også å rette oppmerksomhet mot negative konsekvenser av ny teknologi som bidrar til førerdistraksjon, sier Solvik-Olsen.

– I tillegg antar vi at flere autonome kjøretøyer på sikt også kan antas å bidra til økt effektivitet i trafikkavviklingen, for eksempel ved bedre utnyttelse av trafikkarealer, sier Solvik-Olsen.

Lovforslag klart i 2017

Et lovforslag om prøveordning vil sannsynligvis legges frem for Stortinget våren 2017.

– Tidspunktet for når utprøvinger kan iverksettes i praksis vil i stor grad avhenge av de aktørene som vil ønske å delta i en prøveordning. Jeg vil i det videre arbeidet involvere berørte aktører for å sikre en best mulig prosess videre, sier Solvik-Olsen.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen