Forbereder ny Skarvbergtunnel til 2021

Forbereder ny Skarvbergtunnel til 2021

De forberedende arbeidene til den nye Skarvbergtunnelen på E69 er i full gang. Selve byggeoppdraget legges ut på anbud på nyåret, men siden i sommer har Repvåg Kraftlag jobbet med strømforsyning til den nye tunnelen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det er montert ny høyspentlinje fra Storvikhøyda til Fløytvika. Like ved E69 i Fløytvika er byggearbeidet for ny transformatorstasjon påbegynt. Denne stasjonen skal etter hvert gi strøm både til Skarvbergtunnelen og til eksisterende rassikringstunnel i Ytre Sorvik, nord for Fløytvika. Montering av jordkabel langs E69 pågår nå, både i nordlig og sørlig retning. I tillegg skal det monteres ny fiberlinje for datakommunikasjon fra Smørfjord til Skarvbergtunnellens sørside. Dette arbeidet pågår også nå.

Det er Repvåg Kraftlag som utfører denne jobben. Kabelarbeidet skal være ferdig i høst. Trafikanter i området må ta hensyn til pågående arbeider.

Arbeidet med grunnerverv for den nye vegen er i gang. Det er også inngått avtale med reindrift-siidaen i området.

Prioritert prosjekt

E69 skal bygges om for å fjerne et rasfarlig parti på vegen til Nordkapp og få en ny tunnel som tilfredsstiller dagens krav. Prosjektet omfatter en strekning på 6800 meter, hvorav den nye Skarvbergtunnelen blir 3470 meter lang.

E69 er et av de prioriterte prosjektene i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029. Statens vegvesen legger opp til at byggeoppdraget legges ut på anbud i starten av 2018, og at anleggsstart blir våren 2018. Etter planen skal den nye vegen og tunnelen åpnes for trafikk i 2021.

Totalt er det satt av 800 millioner kroner til prosjektet, inkludert de forberedende arbeidene.

Standardheving

Dagens veg er fra 1968, og er rasutsatt både sommer og vinter. Den eksisterende Skarvbergtunnelen er trang, og oppfyller ikke dagens sikkerhetskrav til tunneler. Den nye tunnelen vil få egen gang- og sykkelveg, som vil være fysisk atskilt fra kjørebanen.

Den nye vegen får en vegbredde på 8,5 meter. Den vil dels være en ombygging og utbedring av dagens veg, mens 1200 meter vil gå gjennom jomfruelig terreng. I tillegg skal det anlegges rasvoller.

Dagens rasteplass i Skarvbergvika skal oppgraderes og tilrettelegges for helårs bruk.

Skarvbergtunnelen ligger i Porsanger kommune, midt mellom Lakselv og Honningsvåg. Prosjektet har størst betydning for Nordkapp kommune, ettersom E69 er eneste vegforbindelse til Honningsvåg og Nordkapp på Magerøya.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen