Forbedringsarbeider på Østfoldbanen

Forbedringsarbeider på Østfoldbanen

På Østfoldbanen fra Moss til Kornsjø har det gjennom flere år pågått store arbeider med å forbedre sporet, skifte ut gamle kabler, bygge nye kabelkanaler og bedre dreneringen. Nå er jobben i full gang også fra Halden mot svenskegrensa.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det er omfattende arbeider som nå gjør at Østfoldbanen blir mer stabil, får færre feil og bedre kvalitet. Arbeidene omfatter det som i prosjektene kalles «forberdende renseverk» og avsluttes med å kjøre selve ballastrenseverket på strekningene.

– Forberedelsene er mer arbeid enn selve kjøringen av ballastrenseverket, sier prosjektleder Håkon Lindberg på Østfoldbanen.

[factbox id="1"]

Å forberede en strekning ballastrensing omfatter full gjennomgang av baneanlegget; alle grøfter og stikkrenner renskes eller fornyes, alle kabler samles og fornyes, det legges nye kabelkanaler på hele strekningen og alle trær på jernbanens område fjernes. I tillegg skifter man ut alle skap langs linjen for elektriske installasjoner med nye og erstatter hus for vegsikringsanlegg dersom det er nødvendig.

Arbeidene med å fornye Østfoldbanen sørover fra Moss startet opp i mai 2010. Jobben er omfattende, men med mer penger til vedlikehold og fornyelse de siste årene har arbeidene nå kommet godt forbi Halden.

– I år skal vi gjennomføre forberedende ballastrens med alt det innbærer fra Tistedal til Prestebakke, sier Håkon Lindberg. Da vil bare siste biten fra Prestebakke til svenskegrensa ved Kornsjø gjenstå til neste år.

Fra Moss til svenskegrensa på Kornsjø er det 110 kilometer. Hele strekningen skal fornyes og arbeidet pågår altså over flere år. Entreprenør på årets arbeider er østfoldfirmaet Banedrift AS.

[img id="1"]

Fra gammelt av ligger ofte flere typer kabler nedgravd i pukken langs sporet. Kablene vil dermed bli liggende i veien når ballastrenseverket skal kjøres. Den nye kabelkanalen skal bygges på samme side av sporet hele veien og samtidig med at underlaget for kanalen planeres, blir også linjegrøfta rensket opp. De gamle kablene ligger i pukkballasten på andre siden av sporet og må være intakte inntil de nye kan kobles på som erstatning.

Før renseverket kan kjøres, må det være fritt for hindringer i 80 centimeters bredde utenfor svillene på hver side. - Når grøftene renskes opp blir det også kontroll på vannet, det er noe av det viktigste, forklarer Håkon Lindberg. Vann som ikke dreneres vekk bidrar til å svekke stabiliteten i sporet og at vedlikeholdsbehovet øker.

Kjøringen av selve ballastrenseverket er siste hånd på verket i sporfornyelsen. Ballastrenseverket skal kjøres på Østfoldbanen til høsten. I fjor nådde man til et stykke forbi Sarpsborg med disse arbeidene. Når sporet pakkes etter renseverket blir det så godt som nytt med topp komfort og stabilitet.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen