Folk er lei av dårlige veier

Folk er lei av dårlige veier

To av tre mener at det viktigste i samferdselspolitikken er å satse på kollektivtransport, mens halvparten av oss mener det viktigste er å vedlikeholde de veiene vi har.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Disse to områdene er de klare vinnerne blant folk, og det de vil at politikerne skal satse mest på, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Etterspørselen etter et godt kollektivtilbud har økt siden NAFs forrige befolkningsundersøkelse for to år siden. I 2015 svarte 62 prosent at de ville prioritere kollektivtransport, mens i 2017 er tallet 65. Prioriteringen av veivedlikehold har derimot gått noe tilbake fra 56 til 51 prosent. Satsing på jernbane har holdt seg på stødige 41 prosent.

- Tallene viser en økende bevissthet om at vi må satse på kollektivløsninger i fremtidens transportsystem, mener Sagedal.

De som mener bedre tilrettelegging for sykkel er det viktigste, har gått markant ned de to siste årene.

- Jeg er overrasket over at sykkelveier får lavere prioritet i årets undersøkelse. Selv om forholdene har blitt bedre de to siste årene, er det en stor jobb som gjenstår, sier Sagedal.

Gode veier er viktigst

Det er naturlig nok flere i storbyene enn i distrikts-Norge som mener kollektivsatsing er det viktigste. Men det som er overraskende er at det er så og si dødt løp mellom satsing på kollektivtransport og vedlikehold av veier i distriktene.

- Folk som bor grisgrendt synes at kollektivtransport er viktig, men spørsmålet er om det er der man skal sette inn støtet for å få flere busser, mener Sagedal.

- Godt vedlikeholdte veier kombinert med sikre miljøvennlige biler, er kanskje aller viktigst for å gi trygge hverdagsreiser der folk bor spredt. Dette er den beste medisinen i distrikts-Norge, fortsetter hun.

Flere vil ha miljøvennlige biler

Undersøkelsen viser også at det er en økende miljøbevissthet i befolkningen. Flere mener det er viktig å legge til rette for miljøvennlige biler for å redusere utslipp i år enn i 2015.

- Vi tolker denne økningen til å ha sammenheng med det økende fokuset på dårlig byluft og restriksjoner for dieselbiler. Dette har gjort folk mer bevisste på at miljøvennlige biler er bra, sier Inger Elisabeth Sagedal.

Tabell: Av de følgende tiltakene, hvilke mener du politikerne bør prioritere

2017 2015
Satsing på kollektivtransport 65 % 62 %
Vedlikehold av eksisterende veier 51 % 56 %
At byer og tettsteder blir bedre tilrettelagt for sykling 33 %  42 %
Mer satsing på jernbane 41 % 41 %
Utbygging av nye veier 35 % 35 %
Tilrettelegging for miljøvennlige biler for å redusere utslipp 21 % 15 %
Utbygging av ferjetilbudet 4 % 5 %

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen