Flypassasjeravgift vil redusere etterspørselen etter flyreiser

Flypassasjeravgift vil redusere etterspørselen etter flyreiser

Avinor har i dag sendt Skattedirektoratet sine kommentarer til høringsnotatet om flypassasjeravgift.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Norge er et langstrakt land i utkanten av Europa og er derfor avhengig av et godt luftfartstilbud for å styrke samfunnsutviklingen og konkurranseevnen. Den foreslåtte flypassasjeravgiften forventes å redusere etterspørselen etter flyreiser og flyselskapenes rutetilbud i Norge, sier konserndirektør Øyvind Hasaas i Avinor.

En særnorsk avgift vil også kunne medføre en dreining av flytrafikk til utenlandske destinasjoner på bekostning av norske lufthavner. Det kan også forventes en noe dempet etterspørsel innenlands.

Usikre økonomiske konsekvenser

For Avinor sine lufthavner forventes det en svakere utvikling i flytrafikken dersom avgiften innføres, i tråd med mulige konsekvenser for bransjen som helhet slik de er skissert ovenfor. Usikkerhet om hvordan flyselskap og passasjerer vil tilpasse rute- og reisemønstre gjør det vanskelig å gi et godt estimat på hvordan en slik flypassasjeravgift vil slå ut økonomisk for Avinor.

Forskjellsbehandling

Det er foreslått å gi avgiftsfritak for transfer-passasjerer. Dette fritaket medfører en forskjellsbehandling mellom såkalte lavkostselskaper som hovedsakelig opererer direkteruter, og nettverksselskap som har inngått avtaler om salg av gjennomgående billetter med andre flyselskap.

Har målrettede mekanismer i dag

For norsk luftfart eksisterer det allerede målrettede mekanismer for å redusere bransjens utslipp av klimagasser. Norge har som ett av få land i verden innført CO2-avgift på innenriks luftfart , og siden 2012 har flygninger internt i Norge og utenriksflygninger mellom Norge og andre EU/EØS-land også vært omfattet av EUs kvotesystem.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen