Flypassasjeravgift vil redusere etterspørselen etter flyreiser

Flypassasjeravgift vil redusere etterspørselen etter flyreiser

Avinor har i dag sendt Skattedirektoratet sine kommentarer til høringsnotatet om flypassasjeravgift.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Norge er et langstrakt land i utkanten av Europa og er derfor avhengig av et godt luftfartstilbud for å styrke samfunnsutviklingen og konkurranseevnen. Den foreslåtte flypassasjeravgiften forventes å redusere etterspørselen etter flyreiser og flyselskapenes rutetilbud i Norge, sier konserndirektør Øyvind Hasaas i Avinor.

En særnorsk avgift vil også kunne medføre en dreining av flytrafikk til utenlandske destinasjoner på bekostning av norske lufthavner. Det kan også forventes en noe dempet etterspørsel innenlands.

Usikre økonomiske konsekvenser

For Avinor sine lufthavner forventes det en svakere utvikling i flytrafikken dersom avgiften innføres, i tråd med mulige konsekvenser for bransjen som helhet slik de er skissert ovenfor. Usikkerhet om hvordan flyselskap og passasjerer vil tilpasse rute- og reisemønstre gjør det vanskelig å gi et godt estimat på hvordan en slik flypassasjeravgift vil slå ut økonomisk for Avinor.

Forskjellsbehandling

Det er foreslått å gi avgiftsfritak for transfer-passasjerer. Dette fritaket medfører en forskjellsbehandling mellom såkalte lavkostselskaper som hovedsakelig opererer direkteruter, og nettverksselskap som har inngått avtaler om salg av gjennomgående billetter med andre flyselskap.

Har målrettede mekanismer i dag

For norsk luftfart eksisterer det allerede målrettede mekanismer for å redusere bransjens utslipp av klimagasser. Norge har som ett av få land i verden innført CO2-avgift på innenriks luftfart , og siden 2012 har flygninger internt i Norge og utenriksflygninger mellom Norge og andre EU/EØS-land også vært omfattet av EUs kvotesystem.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen