Flere prefabrikkerte bruer i fremtiden

Flere prefabrikkerte bruer i fremtiden

Veiselskapet Nye Veier ønsker mer bruk av prefabrikkerte elementer til bruproduksjonen i fremtiden. Leverandørene og anleggsbransjene er positive.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Strategidokument om prefabrikkerte bruer

I følge et strategidokument - «Normalveien» - som er på trappene, vil Nye Veier presentere hvilke prioriteringer Staten ønsker på brusiden. Målet med den nye strategien er blant annet å effektivisere brubyggingen, gjennom en raskere og mer kostnadseffektiv bygging enn tidligere. Veiselskapet ønsker også å vurdere mulighetene for mer standardisering og bruk av prefabrikkerte elementer til bruer. Bruk av prefabrikkert elementer har liten tradisjon i Norge, mens det i andre land er mer vanlig, blant annet i vårt naboland Danmark. Den norske bygg- og anleggsnæringen er positive til en slik strategi.

Økt standardisering

Veiselskapet Nye Veier som har overtatt prosjekter fra Statens vegvesen, har estimert at det i fremtiden må bygges 134 bruer fordelt på de fire utbyggingsområdene E6 Mjøsregionen og Trøndelag, E18 langs strekningen Langangen til Grimstad og E39 mellom Kristiansand og Sandnes.

Leder for teknologi, Lars Aamodt i Nye Veier, forteller at i strategidokumentet «Normalveien» som ble lansert i mars ligger det et sterkt ønske fra veiselskapets side om å benytte prefabrikkerte løsninger.

Vi er ikke så opptatt av om de er plasstøpte eller prefabrikkerte. For oss er det viktigste at kompetansen vår benyttes videre

– I de prosjektene vi har overtatt fra Statens Vegvesen, arbeides det nå med å se på hvilke konkrete prosjekter, hvor vi innenfor kontraktene, Håndbok NS 400 og kommunenes reguleringsplaner, kan benytte oss av prefabrikkerte løsninger, uten å bryte med disse. Må vi det, må vi søke Vegdirektoratet om fravik. Opplever vi at det må søkes om for mange fravik, vil vi nok arbeide opp mot direktoratet for å få til endringer i håndbøkene slik at vi kan bruke mer prefabrikkerte løsninger og øke bruken av standardiseringer i fremtiden, forteller Aamodt.

Selv om de ser på økt bruk av standardiseringer, understreker Aamodt at Nye Veier også vil benytte kontrakter der funksjonsbeskrivelsene gir entreprenørene muligheter til å gjøre sine egne valg.

– I fremtiden vil visse elementer bli låst, men det er viktig å ikke låse for mye. Vi er opptatt av at entreprenørene skal få brukt sin kompetanse, forteller Aamodt.

[img id="1"]

Når det gjelder materialbruk knyttet til CO2- utslipp og energiforbruk har veiselskapet satt i gang en undersøkelse for å se hvordan de ulike materialene påvirker dette.

– Dette er et parallelt løp som vi selv har satt i gang for å være mer forberedt på å kunne oppfylle de kravene som vi tror kommer fram i ny NTP – Nasjonal transportplan – om 40 prosent CO2-reduskjon under utbygging og 50 prosent i driftsfasene innen 2030, sier han.

Ny NTP blir lagt frem for Stortinget våren 2017 og gjelder for 2018-2029. Et grunnlagsdokument fra fagetatene var på høring frem til 1. juli 2016.

Bruk av kompetanse

Administrerende direktør Kari Sandberg i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)
forteller at entreprenørbransjen er positive til bruk av prefabrikasjonen så lenge risiko er rett plassert. Hun forteller videre at bransjen i langt større grad hadde valgt prefabrikkering hvis slike løsninger hadde vært billigere, og hvis det ikke hadde vært begrensninger i regelverk til Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Bransjeforeningen mener at standardisering er mulig, og vil kunne føre til rimeligere løsninger for midtdeler, autovern og rekkverk. Bruk av prefabrikkerte løsninger kan også være hensiktsmessig for korte veibruer. Sandberg sier at hvis bruer lages enkle og funksjonelle vil dette åpne opp for flere muligheter for standardisering, forenkling og prefabrikkering. Sandberg mener at den største fordelen med denne type bruer er spart tid.

– Gevinsten ligger ikke så mye i pr meter bru, men i redusert byggetid og det er viktig, sier hun.

Ved bruk av prefabrikkerte bruelementer reduseres tidsbruken på byggeplass.

Dette vil kunne påvirke entreprenørbransjenes kapasitetsbehov på byggeplass, siden deler av tidsbruken benyttet til brubygging flyttes fra byggeplass og entreprenørene, til fabrikk og andre bransjer.

Opplever vi at det må søkes om for mange fravik, vil vi nok arbeide opp mot direktoratet for å få til endringer i håndbøkene

– Vi er ikke så opptatt av om de er plass-støpte eller prefabrikkerte. For oss er det viktigste at kompetansen vår benyttes videre. Entreprenørene ønsker mer totalentreprise, funksjonskontrakter og fokus på resultat og kvalitet på veien framfor detaljerte bestillinger fra byggherre, sier hun.

Vi er positive

Daglig leder John-Erik Reiersen i Betongelementforeningen er positive til Statens ønsker. Betongelementleverandørene er selvsagt positive til at det bygges mer i dette materialet, det er i deres interesse. Reiersen understreker samtidig at dette også handler om det som er bransjeforeningens samfunnsansvar og derfor er signalene fra Nye Veier viktige.

– Vi er positive til at man søker etter en mer kostnadseffektiv bygging enn tidligere og at sikkerheten øker, sier Reiersen.

Betongelementforeningen har hatt to samarbeidsprosjekter sammen med Statens Vegvesen Vegdirektoratet omkring standardisering. Det ene, som er avsluttet, ble det utviklet 27 standard kulverttverrsnitt, som nå er godkjent og hvor produksjonsgrunnlaget ligger åpent på Statens vegvesens nettsider.

– Dette ble en suksess, og nå er flere produsenter i gang med å tilpasse produksjonen til de nye kulverttypene, sier han.

I det andre prosjektet, som er pågående, er man i gang med å utvikle standarder for prefabrikkerte brubjelker. I følge Reiersen er målet her å bidra til at kostnadene ved brubygging går ned, at det fører til en mer optimal produksjon og kortere byggetid og at man ved bruk av disse får ned tiden til brumonteringen. Noe som vil redusere prosjektkostnadene i norsk vegbygging og man får kortere trafikkavbrudd ved utskifting av broer.
Reiersen forteller at selv om det tar tid å produsere elementene på fabrikk, vil bruken av disse likevel korte ned den totale prosjekttiden og kostnadene. Den utførende vil kunne arbeide parallelt med annet nødvendig arbeid mens han venter på ferdigstilling av fabrikkelementene.

God arkitektur

Reiersen forteller at i Norge har man alltid vært gode til å bygge plass-støpte, stedtilpassede broer med god estetisk. Han mener frykten for at standardisering og mer bruk av prefabrikkerte bruelementer vil skape kjedelig arkitektur er ubegrunnet.

– Mangel på estetikk trenger ikke være et hinder, det viser vårt siste prosjekt med utviklingen av standarder for prefabrikkerte brubjelker som avsluttes i slutten av året. Disse bjelkene kan benyttes i prosjekter der arkitekturen er stedtilpasset.

Tilleggseffekten av å bruke prefabrikkerte brokonsepter er også at byggetiden reduseres og behovet for endret trafikkavvikling under brumontasjen reduseres, sier han.  Reiersen peker på Danmark og Nederland som han mener har kommet mye lengre enn Norge på standardisering av bruer. De har tatt ut mye av effektiviseringsgevinsten i industrialisering av veg- og infrastrukturutbygging.

Til toppen