Fjordkryssningen gir gang- og sykkelveg

Fjordkryssningen gir gang- og sykkelveg

Fylkesveg 661 mellom Vik og Furneskrysset får gang- og sykkelveg hvis kryssingen av Romsdalsfjorden blir vedtatt. Statens vegvesen engasjerte Sweco for å vurdere hvilke trafikksikkerhetstiltak som bør gjøres.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det er sannsynlig at E39 sørover ikke står ferdig før tre til fem år etter fjordkryssingen fra Vik til Julbøen. I reguleringsbestemmelsene for kryssingen av Romsdalsfjorden står det derfor: «før E39 Vik-Julbøen blir tatt i bruk skal det gjennomføres nødvendig trafikksikkerhetstiltak langs fv. 661 mellom Furneskrysset på Vestnes og krysset med E39 på Vik, også sammenhengende gang- og sykkelveg.»

Skal ikke gå gjennom byen, men legges forbi Molde

Siden fv. 661 sannsynligvis vil fungere som midlertidig E39/E136 var det nødvendig å kartlegge dagens situasjon. Statens vegvesen engasjerte Sweco for å vurdere hvilke trafikksikkerhetstiltak som bør gjøres. Det viktigste funnet i rapporten var at det bør bygges gang- og sykkelveg langs strekningen Vik - Furneskrysset. Det ble også anbefalt at flere avkjørsler langs vegen bør saneres og samles. Vegvesenet har derfor startet reguleringsplanarbeid på strekningen, som er nødvendig før vi kan bygge en gang- og sykkelveg.

I 2014 besluttet Regjeringen hvor E39 skulle gå. Statens vegvesen sin ambisjon er å få planlagt hele strekningen Ålesund-Molde, så de kan få bygge sammenhengende. I Molde er Statens vegvesen i gang med å utarbeide en kommunedelplan for hvordan E39 skal passere Molde. Den skal ikke gå gjennom byen, men legges forbi Molde. For strekningen videre mot Ålesund, Digernes-Vik, har vegvesenet en tilleggsutredning fordi Regjeringen ikke gjorde et valg om konsept. De hadde åpent om vegvesenet skulle gå via Ørskogfjellet eller Solnørdalen. Statens vegvesen utreder det nå, og etter vinteren vil de lande hvor traseen bør gå. Det er Samferdselsdepartementet som velger mellom de to traseene. Når Regjeringen har sagt noe om de to traseene er  Statens vegvesens ambisjon å starte arbeidet med å planlegge hele strekningen fra Vik til Ålesund.

Må avvise trafikk over Nakkedalen

I dagens vegplanleggere er det 1 min kortere kjøretid over Nakkedalen fra Vik. Vegen her er ikke egnet for vesentlig økning i trafikk. Det er derfor viktig å styre trafikken på fv. 661. Tiltak kan være nedsatt aksellast og andre avvisende tiltak.

Tiltak for å redusere støy

Dette prosjektet er definert som et miljø- og sikkerhetstiltak på eksisterende veg. Prosjektets ambisjonsnivå er å nærmere vurdere og gjennomføre støytiltak for boliger, barnehager, skoler og institusjoner i rød støysone (>65 db). Statens vegvesen skal gjøre tiltak for å oppnå et støynivå ned til <55db på uteplass og <35 db innendørs på oppholdsrom. Hvis et hus er i en sone med 65 db må det ses nærmere på disse husene, men det betyr ikke uten videre tiltak. Rene miljøtiltak utløser normalt ikke tiltak, men vegvesenet har valgt å gå på en «snill linje» i dette tilfellet. Det vegvesenet skal gjøre videre er å se hvordan ulike støytiltak vil påvirke støynivået. Jo nærmere tiltaket er kilden jo bedre støyskjerming får de.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen