Fjordkryssningen gir gang- og sykkelveg

Fjordkryssningen gir gang- og sykkelveg

Fylkesveg 661 mellom Vik og Furneskrysset får gang- og sykkelveg hvis kryssingen av Romsdalsfjorden blir vedtatt. Statens vegvesen engasjerte Sweco for å vurdere hvilke trafikksikkerhetstiltak som bør gjøres.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det er sannsynlig at E39 sørover ikke står ferdig før tre til fem år etter fjordkryssingen fra Vik til Julbøen. I reguleringsbestemmelsene for kryssingen av Romsdalsfjorden står det derfor: «før E39 Vik-Julbøen blir tatt i bruk skal det gjennomføres nødvendig trafikksikkerhetstiltak langs fv. 661 mellom Furneskrysset på Vestnes og krysset med E39 på Vik, også sammenhengende gang- og sykkelveg.»

Skal ikke gå gjennom byen, men legges forbi Molde

Siden fv. 661 sannsynligvis vil fungere som midlertidig E39/E136 var det nødvendig å kartlegge dagens situasjon. Statens vegvesen engasjerte Sweco for å vurdere hvilke trafikksikkerhetstiltak som bør gjøres. Det viktigste funnet i rapporten var at det bør bygges gang- og sykkelveg langs strekningen Vik - Furneskrysset. Det ble også anbefalt at flere avkjørsler langs vegen bør saneres og samles. Vegvesenet har derfor startet reguleringsplanarbeid på strekningen, som er nødvendig før vi kan bygge en gang- og sykkelveg.

I 2014 besluttet Regjeringen hvor E39 skulle gå. Statens vegvesen sin ambisjon er å få planlagt hele strekningen Ålesund-Molde, så de kan få bygge sammenhengende. I Molde er Statens vegvesen i gang med å utarbeide en kommunedelplan for hvordan E39 skal passere Molde. Den skal ikke gå gjennom byen, men legges forbi Molde. For strekningen videre mot Ålesund, Digernes-Vik, har vegvesenet en tilleggsutredning fordi Regjeringen ikke gjorde et valg om konsept. De hadde åpent om vegvesenet skulle gå via Ørskogfjellet eller Solnørdalen. Statens vegvesen utreder det nå, og etter vinteren vil de lande hvor traseen bør gå. Det er Samferdselsdepartementet som velger mellom de to traseene. Når Regjeringen har sagt noe om de to traseene er  Statens vegvesens ambisjon å starte arbeidet med å planlegge hele strekningen fra Vik til Ålesund.

Må avvise trafikk over Nakkedalen

I dagens vegplanleggere er det 1 min kortere kjøretid over Nakkedalen fra Vik. Vegen her er ikke egnet for vesentlig økning i trafikk. Det er derfor viktig å styre trafikken på fv. 661. Tiltak kan være nedsatt aksellast og andre avvisende tiltak.

Tiltak for å redusere støy

Dette prosjektet er definert som et miljø- og sikkerhetstiltak på eksisterende veg. Prosjektets ambisjonsnivå er å nærmere vurdere og gjennomføre støytiltak for boliger, barnehager, skoler og institusjoner i rød støysone (>65 db). Statens vegvesen skal gjøre tiltak for å oppnå et støynivå ned til <55db på uteplass og <35 db innendørs på oppholdsrom. Hvis et hus er i en sone med 65 db må det ses nærmere på disse husene, men det betyr ikke uten videre tiltak. Rene miljøtiltak utløser normalt ikke tiltak, men vegvesenet har valgt å gå på en «snill linje» i dette tilfellet. Det vegvesenet skal gjøre videre er å se hvordan ulike støytiltak vil påvirke støynivået. Jo nærmere tiltaket er kilden jo bedre støyskjerming får de.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen