Thomes Trømborg, daglig leder i NRA, i ferdig utsprengt fjellhall.
Thomes Trømborg, daglig leder i NRA, i ferdig utsprengt fjellhall. (Foto: Julia Naglestad / Studio B13)

Fjellsprengningsarbeidene er ferdig

Fjellsprengningsarbeidene er ferdige i den nye fjellhallen til Nedre Romerike Avløpsselskap. Nå fortsetter arbeidet med betongarbeider og montasje av teknisk utstyr. Hovedårsaken til at anlegget blir bygget, er å stoppe utslipp av urenset avløpsvann som i dag går ut i Nitelva ved stor nedbør.

  • tunnel
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Daglig leder Thomes Trømborg i Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) forteller at når anlegget står ferdig vil området rundt Nitelva og Øyeren kun unntaksvis oppleve at urenset vann går i overløp og slippes urenset ut i vassdraget, noe som i dag er en utfordring.

Ved mye nedbør oppstår så stor tilrenning at eksisterende renseanlegg ikke har kapasitet til å behandle alt overvannet i tillegg til avløpsvannet. Derfor må noe av vannet slippes urenset i Nitelva. Med det nye prosesstrinnet til renseanlegget er langt på vei NRAs sin «nullvisjon» oppfylt, at det ikke skal slippes ut urenset avløpsvann fra, utenom ved helt ekstreme hendelser.

30.000 kubikkmeter fast fjell

De første fysiske arbeidene i prosjektet har bestått av å sprenge ut en ny fjellhall med forbindelsestunneler til eksisterende renseanlegget. Fjellsprengningsarbeidene startet opp i september 2016 og ble avsluttet i begynnelsen av mai 2017. Til sammen er det kjørt ut i overkant av 30.000 kubikkmeter fast fjell fra anlegget, størstedelen til lokale godkjente steinmottak på Nedre Romerike. Om lag én tredjedel av massene er lagt til et midlertidig steindeponi i Strandveien 1, i påvente av oppstart av planlagt utbyggingsprosjekt.

Endre Vik (t.v.), byggleder i Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) i faglig diskusjon med Thomes Trømborg, dagligleder i NRA.
Endre Vik (t.v.), byggleder i Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) i faglig diskusjon med Thomes Trømborg, dagligleder i NRA. Foto: Julia Naglestad / Studio B13

Den eldste delen av eksisterende anlegg ble åpnet i 1972. Den nye fjellhallen er 60 m lang, om lag 20 m bred og 20-25 m høy.

Sprengningsarbeidene har i det store og hele forløpt som planlagt, til tross for

noen utfordringer knyttet til nærheten til det eksisterende renseanlegget ved Strømmen videregående skole, som ligger rett over anleggsområdet og beboerne i nærmiljøet. Etter at fjellsprengningsentreprenøren Skanska gjorde seg ferdig med sine arbeider i mai i år har byggentreprenøren NCC etablert seg på anleggsområdet og fortsatt med betongarbeider.

I utsprengte fjellhaller er det satt i gang arbeider med å støpe bassenger, kanaler og driftsarealer i betong. Det pågår for tiden en hektisk aktivitet med grunnarbeider, armering, forskaling og betongstøping. Betongarbeidene vil pågå frem til i senvinteren 2018 da montasjeperioden vil starte opp.

- Tunneldrivingen gikk veldig bra. Vi hadde gode bergforhold i hele hallen og bergoverdekningen var tilfredsstillende i hele området. Dette var en stor usikkerhet i prosjektet siden Strømmen VGS ligger rett over og begrenset mulighetene for gode grunnundersøkelser fra overflaten, forteller Endre Vik, som er byggeleder i NRA.

Vik er svært fornøyd med arbeidet til Skanska, som han mener har utført bergarbeidene på et utmerket måte.

Fakta om Nedre Romerike Avløpsselskap IKS:

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) renser avløpsvannet for tre kommuner øst for Oslo, Skedsmo, Lørenskog og Rælingen. Fra 2019 vil også avløpsvannet fra Nittedal bli renset av NRA. Samlet tilknytning til NRA i dag er ca. 130.000 personekvivalenter (pe). Hele regionen er i sterk vekst og i dimensjoneringsgrunnlaget for anlegget ligger det derfor til grunn at NRA frem mot år 2040 vil ha en nær doblet tilknytning.

- De har også vært en god samarbeidsparter gjennom hele prosjektgjennomføringen, sier Vik.

- Anlegget startes på kort varsel. Vi har valgt denne løsningen fremfor å dimensjonere hele det eksisterende renseanlegget til å kunne ivareta de få tilfellene med ekstrem nedbør vi vet kommer, foreller Trømborg.

Han sier at OREA-løsningen som er valgt er langt rimeligere og mer fleksibel enn en oppdimensjonering av hovedrenseanlegget RA2.

- Nå kan vi ta imot større mengder av avløp og overvann ved stor nedbør. I tillegg vil OREA kapasitetsmessig kunne ivareta rensebehovet når RA2 skal moderniseres, sier Trømborg.

4200 l/s

OREA (OvervannsREnseAnlegg) skal rense vannet som i dag går i overløp ved stor tilrenning til anlegget. Dette nye anlegget vil få en mekanisk-kjemisk renseprosess som er skreddersydd for å ta imot store avløpsmengder på et relativt begrenset areal. Prosessen er en noe enklere renseprosess enn dagens hovedanlegg, men vil likevel fjerne både synlige avløpsrester ved siler og over 80 prosent av alt fosfor i en kjemisk fellingsprosess.

De største utfordringene ved utførelsen av tunnelarbeidene har vært stabilitet og rystelser ved sprengning tett på bebyggelse og eksisterende anlegg.
De største utfordringene ved utførelsen av tunnelarbeidene har vært stabilitet og rystelser ved sprengning tett på bebyggelse og eksisterende anlegg. Foto: Julia Naglestad / Studio B13

Tiltaket betyr at utslippet av urenset avløpsvann vil opphøre, med unntak for ved helt spesielle nedbørsituasjoner. Dette vil medføre forbedret vannkvalitet i Nitelva og at synlige avløpsrester vil opphøre. Dagens avløpsrenseanlegg har en kapasitet på ca. 1400 l/s. Det nye trinnet får en kapasitet på om lag 2800 l/s, med både mekanisk og kjemisk rensing. Den samlete kapasitet på OREA vil være 4200 l/s når utbyggingen står ferdig.

De største utfordringer ved utførelse av tunnelarbeidene har vært stabilitet og rystelser ved sprengning tett på bebyggelse og eksisterende anlegg. En annen utfordring med sprengningsarbeidene har vært selve gjennomslaget fra nytt bergrom til avløpstunnelen, mens det eksisterende anlegg har vært i full drift, både teknisk og med hensyn til helse- og sikkerhetsaspekter.

Rådgivende ingeniør for tunnelarbeidet har vært seniorrådgiver innen bergarbeider og underjordsanlegg Jan K. G. Rohde og ingeniørgeolog Eirik Hannestad, begge fra Sweco Norge AS.

Trømborg forteller at det finnes, om enn ikke så mange, andre anlegg av denne typen. Teknologien er ikke ny. Men at de ved smart bruk av teknologi lager et lite renseanlegg med stor kapasitet som til daglig står i stand-by. Et anlegg som i perioder med ekstrem nedbør, eller stor tilførsel av overvann, raskt kan komme i full drift.

- Betongarbeidene som utføres av NCC er nå godt i gang. Disse arbeidene skal være ferdige til senvinteren 2018, hvorpå de tekniske fagene starter sin hovedmontasje, forteller Vik.  

 

MILJØ/20. mars 2019

Utvider Miljøpakken med åtte milliarder fra staten

Trondheimsområdet får åtte milliarder fra staten til Metrobuss og tiltak for syklende og gående. Det er hovedinnholdet i den nye byvekstavtalen, mellom staten og kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal i tillegg til Trøndelag fylkeskommune. Les hele saken

Til toppen