Illustrasjonen viser hengebru i flere spenn over Bjørnafjorden, en av fjordkryssingene Ferjefri E39-prosjektet jobber med.
Illustrasjonen viser hengebru i flere spenn over Bjørnafjorden, en av fjordkryssingene Ferjefri E39-prosjektet jobber med. (Illustrasjon: Statens vegvesen / Plan Arkitekter)

Ferjefri E39 er godt i gang, men gjennomføringen vil ta mer enn 20 år

I Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP) legges det opp til en rekke prosjekter for en utbedret og ferjefri E39. – Vi er godt i gang, men vi ser at det ikke er mulig å ferdigstille alle prosjektene innen 20 år, sier prosjektleder Kjersti Kvalheim Dunham.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Statens vegvesen arbeider nå med konkretisering av prosjektene og strategiene for neste transportplanperiode. Stortinget har sluttet seg til å utvikle en utbedret og ferjefri E39. Ambisjonen ble første gang omtalt i NTP 2014-2023. I etatenes forberedelser til NTP 2018-2029 (Grunnlagsdokument med vedlegg) ble det spilt inn en strategi for hvordan en utbedret og ferjefri E39 kunne bygges i løpet av 20 år.

Kjersti Kvalheim Dunham i Statens vegvesen, prosjektleder for Ferjefri E39. Foto: Knut Opeide

Grunnlagsdokumentet hadde en svært offensiv investeringsstrategi. Investeringstakten som ligger i NTP 2018-2029 er høy, men noe lavere enn det som ble lagt til grunn i Grunnlagsdokumentet. NTP 2018-2029 omfatter 12 av de 20 årene som var ambisjonen for ferdigstilling av en ferjefri E39.

Jobber aktivt med å kutte kostnader

– Finansiering er avgjørende, derfor tror vi ikke at det er realistisk å kunne få en «ferdig» E39 innen 2035, forklarer prosjektleder Kjersti Kvalheim Dunham. Samtidig som vi jobber aktivt for å kutte kostnadene, vurderer vi en utbyggingstakt som tilsier at E39 vil være ferdig utbygget cirka 15 år etter den opprinnelige planen som hadde 2035 som mål, tilføyer hun. Hun understreker samtidig at utbyggingen i inneværende planperiode er i samsvar med NTP.

Fylkeskommunene holdes løpende orientert

For å sikre at de berørte fylkeskommunene (Referansegruppen) er orientert om status i prosjektet, inviteres politikerne til egne og åpne informasjonsmøter. Prinsippene i utviklingsstrategien ble presentert og diskutert med fylkeskommunene i et møte 5. februar.

Finansiering er avgjørende, derfor tror vi ikke at det er realistisk å kunne få en «ferdig» E39 innen 2035.

- Kjersti Kvalheim Dunham

Prinsippene som legges til grunn for prioriteringen av prosjektene er:

  • Prosjekt som er startet eller er prioritert i NTP 2018-2029
  • Prosjekt med stor samfunnsnytte / innsparing i reisetid
  • Forskriftskrav
  • Forbedret standard
  • Skredsikring

– Styringsgruppen har bedt oss vurdere ulike scenarier ut fra ulike bevilgningsnivåer, framdrift i teknologiutvikling og når vi kan ha ferdige planer. Vi ønsker være tydelig på hvilke prosjekter som gir hvilke effekter: Noen prosjekter er viktige for spart reisetid, andre er viktige for å få gul midtlinje og noen er viktige for å oppfylle blant annet tunnelsikkerhetsforskriften. Slik kan regjeringen få et godt grunnlag for å kunne se hvilke prosjekter som bør prioriteres ut fra hva man mener er viktigst å få til, utdyper Dunham.

Viktige prosjekter er igangsatt

– Det er viktig å understreke at strategien er et grunnlag for regjeringen og Stortinget, og at det er de endelige bevilgningene som avgjør framdriften. Rogfast er i gang og planene for Hordfast og Møreaksen videreføres i tråd med midler i NTP, avslutter Dunham.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen