Fem vil bygge fortau

Fem vil bygge fortau

Fem entreprenører har gitt tilbud på neste store delprosjekt i Harstadpakken – fortau langs fv. 6 Hagebyveien.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Fylkesveg 6 Hagebyvegen er en veg med relativt stor trafikk, både av bilister og myke trafikanter. Ved å bygge et fortau langs denne strekningen vil det bli tryggere for gående og syklende i området, og det er i første omgang planlagt å bygge ca. 1,6 km fortau langs Hagebyvegen, mellom Sama og Trondenesveien.

Harstadpakken er et samarbeid mellom Harstad kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen, og bortsett fra kollektivsatsingen er dette det største fylkeskommunale prosjektet i Harstadpakken.

- Jeg er derfor svært fornøyd med at vi nå nærmer oss igangsetting, sier fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B Prestbakmo (Sp).

God konkurranse

– Vi er godt fornøyd med konkurransen, og tilbudene er innenfor prisoverslaget vi gjorde tidligere, sier Hans-Arne Haugland, prosjektleder i Harstadpakken.

Dette er entreprenørene som leverte tilbud innen fristen:

1. PEAB Anlegg: 97.502.496,43,-

2. Consto Anlegg Anlegg Nord: 78.479.802.-

3. Leminkainen Norge: 69.086.943,39,-

4. Tore Magnussen & Sønn: 95.606.251,50,-

5. NCC: 82.937.535,-

Alle summene er eks. mva.

Tilbudene skal nå kontrollregnes før man velger entreprenør. Arbeidet starter opp i løpet våren.

Omfattende arbeid

Det er et omfattende arbeid som skal i gang langs Hagebyveien. Kontrakten omfatter bygging av blant annet fortau, asfaltering av kjøreveg, betongstøttemurer, natursteinsmurer, garasjer, holdeplattformer for buss, vann- og avløpsanlegg og veglysanlegg.
Arbeidet omfatter også omlegging av elkraft-, tele- og fiberkabler samt etablering av nytt overvannssystem med gatesluker, sandfangs-kummer og transportledning for overvann.

Vil gi trafikale utfordringer

Det er stor trafikk langs Hagebyveien, både av kjøretøy og av skolebarn og andre myke trafikanter. Anleggsarbeidet skal ta hensyn til dette, og legge til rette for at trafikkavviklingen skal gå forsvarlig. Trafikantene må likevel være forberedt på at det blir trafikale utfordringer i hele denne perioden.
Det ligger et stort antall boliger langs denne vegen, det legges opp til å opprettholde adkomst til alle boligene. Likevel kan noen miste oppkjøringen eller blir anvist til en annen plass, mens arbeidet pågår. Dette vil avtales direkte med den enkelte grunneier.

Folkemøte og informasjon

I slutten av april vi ha en mer detaljert framdriftsplan som vil omhandle anleggsarbeidet, og da vil vi informere bredt om dette, både gjennom et åpent folkemøte og gjennom nettsider, sosiale medier og informasjonsark. Dato for folkemøte annonseres nærmere.

Arbeidet starter opp i løpet av våren og skal være ferdig i løpet av høsten 2018.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen