Smestadkrysset på Oslos vestkant er et av hovedstadens mest trafikkerte og ufremkommelige veikryss.
Smestadkrysset på Oslos vestkant er et av hovedstadens mest trafikkerte og ufremkommelige veikryss. (Foto: Sweco)

Fem forbedringsforslag for Smestadkrysset

Busser og myke trafikanter skal få bedre vilkår i Smestadkrysset i Oslo. Sweco har gått inn i prosjektet med et åpent sinn. Det har gitt flere mulige løsninger.

  • veg
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Smestadkrysset på Oslos vestkant er et av hovedstadens mest trafikkerte og ufremkommelige veikryss. Nå har Sweco gjennomført et mulighetsstudie som i første rekke skal danne grunnlag for bedre forhold for busser, syklister og fotgjengere.

– Krysset er trangt med utfordrende topografi. Det er dårlig tilrettelagt for gående og syklende, og bussene står i kø. Vi gjennomførte prosjektet for Statens vegvesen med hovedmål om å bedre fremkommeligheten for sykkel, gange og kollektiv, og vi kunne selvsagt heller ikke glemme bilistene. Siden kommunen har fortettingsplaner i området, tok vi også hensyn til at løsningene skulle henge sammen med, og ikke være til hinder for, ny utbygging på Smestad, sier Signe Moland som ledet Swecos arbeid gjennom store deler av prosjektet.

Åpent sinn

For å løse slike oppgaver, er det nødvendig å gå bredt ut og involvere eksperter fra flere fag. Sammen med Statens vegvesen arrangerte Sweco en workshop med fagfolk fra konstruksjon, plan, vei, landskap, trafikk og byutvikling, Ruter, Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten. Workshopen ble ledet av prosessleder Sara Polle som gjennom ulike oppgaver vekket deltakernes kreativitet.

– Vi fikk rundt 50 ulike forslag. Alle fikk lov til å tømme seg for ideer. Vi må ha øynene åpne for alle innspill før vi vurderer og siler ut det som ikke er gjennomførbart. Poenget er å løsrive tankene og ikke begrense seg til hvordan krysset ser ut i dag. I denne sammenhengen var flerfagligheten viktig, sier Moland.

Fem forslag

Etter å ha silt bort de fleste innspillene, endte prosjektgruppen opp med fem forslag. Disse omfatter både rundkjøring, lange sykkel- og gangkulverter og bruer.  Swecos fagspesialister vurderte løsningene etter blant annet gjennomførbarhet, konsekvenser for de ulike trafikantgruppene, konsekvenser for arealer, byutvikling og støy.

– Vi har ikke kommet frem til én løsning, men har anbefalt flere løsninger på kort sikt og på lang sikt. I og med at det skal skje så mye på Smestad, måtte vi dele det opp for å se hva som kan gjøres nå og hva som er mulig å gjøre når området skal omformes gjennom byutvikling, forteller Moland.

Forslagene ligger nå til vurdering hos Statens vegvesen.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen