Smestadkrysset på Oslos vestkant er et av hovedstadens mest trafikkerte og ufremkommelige veikryss.
Smestadkrysset på Oslos vestkant er et av hovedstadens mest trafikkerte og ufremkommelige veikryss. (Foto: Sweco)

Fem forbedringsforslag for Smestadkrysset

Busser og myke trafikanter skal få bedre vilkår i Smestadkrysset i Oslo. Sweco har gått inn i prosjektet med et åpent sinn. Det har gitt flere mulige løsninger.

  • veg
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Smestadkrysset på Oslos vestkant er et av hovedstadens mest trafikkerte og ufremkommelige veikryss. Nå har Sweco gjennomført et mulighetsstudie som i første rekke skal danne grunnlag for bedre forhold for busser, syklister og fotgjengere.

– Krysset er trangt med utfordrende topografi. Det er dårlig tilrettelagt for gående og syklende, og bussene står i kø. Vi gjennomførte prosjektet for Statens vegvesen med hovedmål om å bedre fremkommeligheten for sykkel, gange og kollektiv, og vi kunne selvsagt heller ikke glemme bilistene. Siden kommunen har fortettingsplaner i området, tok vi også hensyn til at løsningene skulle henge sammen med, og ikke være til hinder for, ny utbygging på Smestad, sier Signe Moland som ledet Swecos arbeid gjennom store deler av prosjektet.

Åpent sinn

For å løse slike oppgaver, er det nødvendig å gå bredt ut og involvere eksperter fra flere fag. Sammen med Statens vegvesen arrangerte Sweco en workshop med fagfolk fra konstruksjon, plan, vei, landskap, trafikk og byutvikling, Ruter, Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten. Workshopen ble ledet av prosessleder Sara Polle som gjennom ulike oppgaver vekket deltakernes kreativitet.

– Vi fikk rundt 50 ulike forslag. Alle fikk lov til å tømme seg for ideer. Vi må ha øynene åpne for alle innspill før vi vurderer og siler ut det som ikke er gjennomførbart. Poenget er å løsrive tankene og ikke begrense seg til hvordan krysset ser ut i dag. I denne sammenhengen var flerfagligheten viktig, sier Moland.

Fem forslag

Etter å ha silt bort de fleste innspillene, endte prosjektgruppen opp med fem forslag. Disse omfatter både rundkjøring, lange sykkel- og gangkulverter og bruer.  Swecos fagspesialister vurderte løsningene etter blant annet gjennomførbarhet, konsekvenser for de ulike trafikantgruppene, konsekvenser for arealer, byutvikling og støy.

– Vi har ikke kommet frem til én løsning, men har anbefalt flere løsninger på kort sikt og på lang sikt. I og med at det skal skje så mye på Smestad, måtte vi dele det opp for å se hva som kan gjøres nå og hva som er mulig å gjøre når området skal omformes gjennom byutvikling, forteller Moland.

Forslagene ligger nå til vurdering hos Statens vegvesen.

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen