Færre skader etter krav om hansker og briller

Færre skader etter krav om hansker og briller

Vegvesenet krevde hansker og briller på anleggsplassen. Da gikk skadene ned.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Skader på fingre og øyne ute på anleggene har blitt betydelig redusert etter at krav om hansker og briller ble tatt inn i kontraktene.

Krav gir færre skader

-Det er gledelig at vi har lyktes med å sette en standard gjennom krav i kontraktene, og at dette gir utslag i færre skader, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Hun legger til at man selvsagt må se utviklingen an over tid for å trekke sikre konklusjoner.

Etter at den nye standarden ble innført i 2014 fikk i 2015 en nedgang på en tredel i registrerte øyeskader, en firedel færre håndleddskader og en sjettedel færre fingerskader.Totalt inntraff 305 personskader av ulike alvorlighetsgrad i entreprisedriften i 2015.

Ingen dødsfall hos entreprenører

Ingen arbeidsulykker krevde liv hos entreprenørene eller Vegvesenets egne ansatte i 2015. Derimot skjedde en tragisk hendelse i Gjerdrum 26. mai da en 10 år gammel gutt ble påkjørt og drept av en feiemaskin som rygget på offentlig veg inntil et anleggsområde.

-Vi må tilbake til 2008 for å finne at ingen arbeidstakere omkom i arbeid for Vegvesenet, sier Sandvin.

I 2015 var generelt et godt år for bygge- og anleggsbransjen i den forstand at tallet på dødsfall ble redusert til seks mot 11 dødsfall i 2014.

Varig mén

Fem personskader hos Vegvesenets entreprenører var i den nest alvorlige typen, skader som kan gi varige mén.

- Typisk for de alvorligste personskadene er at tyngre maskiner er involvert, sier Sandvin.

I to tilfeller ble arbeidstaker truffet av gravemaskinskuffe mens vedkommende dirigerte maskinfører. En arbeider ble påkjørt av en arbeidsbil ved vask av skiltmarkører. Det var også en hendelse der en arbeider fikk splint på øyet som følge av sprut fra borstang.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen