Estland satser på infrastruktur

Estland satser på infrastruktur

Norsk kommunalteknisk forenings (NKF) søsterorganisasjon på Estland hadde sin årlige konferanse 17.-18.09. Programmet omfattet blant annet et bybaneprosjekt i Tallinn, utskifting til LED-lys i gatebelysningen og et byfornyelsesområde.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Estland er medlem av EU, og organisasjonen gir støtte til bedring av infrastrukturen i blant annet transportsektoren i medlemslandene. Den første presentasjonen ved en representant fra Finansdepartementet omhandlet bruken av EUs fond; støtten er ofte helt avgjørende for å bedre infrastrukturen for små land som Estland.

Bybane til flyplassen

Myndighetene i Estlland og hovedstaden Tallinn er opptatt av å bedre det kollektive transporttilbudet. Bybaneprosjektet fra sentrum av byen og ut til flyplassen skal ferdigstilles i 2019. Det nye tilbudet får stor betydning både for de flyreisende og de som arbeider på veien til og på selve flyplassen; det er beregnet at privatbilismen går betydelig ned på denne strekningen.

Investeringsrammen er totalt 40 mill Euro, og 75 % blir finansiert gjennom EUs fond for infrastruktur.

LED-belysning

Det gjennomføres et prosjekt fram til 2024 for utskifting til LED-lys i gatebelysningen. Investeringsrammen er på 53 mill Euro, og også her blir 75 % finansiert av EU-fond. Mange steder er det ikke nok å skifte selve lyskilden, men også nødvendig med nye stolper, kabler etc.

Infrastruktur på plass

Etter presentasjonene var det befaring i blant annet et tidligere industriområde, der det nå skulle bli boliger. Det var investert mye i infrastrukturen både under og over bakken.

Flere ganger ble det nevnt at det hadde vært langdryge og kostbare forhandlinger med private eiendomsbesittere; det virker som om det i større grad enn i Norge satses på "enighet" framfor ekspropriasjon. En av guidene uttalte: Privat eiendomsrett er hellig! Det kan være en reaksjon på tiden under Sovjetunionen, der privat eiendomsrett ikke fantes, og at man nå går til den motsatte ytterlighet.

Artikkelen er opprinnelig publiser på NKF.

 

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen