Energibransjen kan gå glipp av milliarder

Energibransjen kan gå glipp av milliarder

Norge er i fare for å sette seg selv på sidelinjen. Energibransjen kan gå glipp av fem milliarder årlig.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Dersom Norge benytter ordningen med opprinnelsesgarantier på samme måte som land på kontinentet i Europa, kan energibransjen styrke inntektsgrunnlaget med opp til fem milliarder. I stedet vurderer Norge å gå bort fra ordningen og sette seg selv på sidelinjen i energipolitikken i Europa, sa administrerende direktør i ECOHZ og styremedlem i den internasjonale organisasjonen RECS International, Tom Lindberg under Stortingets høring om Energimeldingen.

I meldingen heter det blant annet at opprinnelsesgarantier ikke utgjør en støtte som kan sies å utløse utbygging av ny produksjon. Olje- og energiministeren har tatt et enda tydeligere standpunkt i media, ved å peke på at Norge bør avvikle ordningen så tidlig som mulig – enten gjennom påvirkning av EUs institusjoner, eller ved en ensidig norsk avvikling.

- Det er viktig at Regjeringens offisielle holdning avklares og at det gjøres en grundig konsekvensanalyse før man tar en beslutning. Energimeldingen har ikke belyst de faktiske forhold i tilstrekkelig grad, sa Lindberg.

Ordningen med opprinnelsesgarantier står i dag svært sterkt i EU, og det er mest trolig at ordningen vil styrkes og videreutvikles i EUs prosess mot et nytt fornybar direktiv for perioden etter 2020. Samtidig etableres tilsvarende ordninger i andre regioner utenfor Europa og USA, som i Asia og Sør-Amerika.

- En avvikling vil således måtte være en ensidig norsk utmelding av ordningen, som vil medføre en rekke uheldige konsekvenser både i Europa og i resten av verden, forklarte Lindberg.

Prisen for vindkraft i Holland er verdsatt av hollandske forbrukere og bedrifter til om lag 10 ganger prisen for norsk vannkraft. Dette betyr at det er realistisk å skape årlige merverdier for norsk kraftnæring og dets eiere på nærmere fem milliarder kroner; om Norge velger å bruke ordningen på en positiv måte.

Norge står i en europeisk særstilling når det gjelder produksjon av fornybar kraft. Den fornybare kraften har stor verdi, og opprinnelsesgarantier kan bidra til å synliggjøre og øke verdien.

- Ved å selge denne kraften med opprinnelsesgarantier i Norge vil det knyttes økte industrielle muligheter til å markedsføre «norsk, kortreist fornybar kraft – dokumentert med opprinnelsesgarantier». Ikke bare er slik dokumentasjon forventet, men også et krav fra internasjonale bedrifter, og fra uavhengige miljøstandard- og rapporteringsorganisasjoner. For eksempel vil dette være meget viktig for selskaper som Google og andre som kan vurdere Norge som aktuelle for store datasenterløsninger, sa Tom Lindberg.

Han påpekte at en avvikling av ordningen og etablering av en norsk varedeklarasjon basert på produksjonsmiks vil bryte med vedtatte europeiske standarder, og vil frata norske forbrukere og bedrifter reelle muligheter til å velge og påvirke energikilde.

- Økte krav til transparens, sporing og dokumentasjon muliggjort med opprinnelsesgarantier sprer seg til områder også utenfor Europa og USA. International REC (I-REC) er etablert for å spore og dokumentere energivalg i land i Asia, Afrika og Sør-Amerika – hvor man tidligere kun har henvist til landets produksjonsmiks. Multinasjonale selskaper og ledende rapporteringsstandarder som Greenhouse Gas Protocol, CDP og andre, er tydelige på at alle energivalg skal dokumenteres ved bruk av anerkjente og utprøvde systemer. I Europa er dette opprinnelsesgarantier. Det vil være bakstreversk og svært uheldig av Norge å sette seg utenfor disse ordningene, avsluttet Lindberg.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen