Endret byggestart for Ringeriskbanen

Endret byggestart for Ringeriskbanen

Regjeringen har varslet endret byggestart for Ringeriksbanen til 2021/22. Opprinnelig var ambisjonen oppstart i 2019.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi forstår at mange er skuffet, men god kontroll på prosjektet er vår første prioritet. Om vi må velge mellom det og rask gjennomføring, er det viktigst å ha kontroll, sier konsernsjef i Bane NOR Gorm Frimannslund.

Prosjektet jobber nå etter en hurtigplan, der flere prosesser går samtidig.

- Planprosessen er i rute, men det er en viss risiko forbundet med å kjøre overlappende prosesser, påpeker Frimannslund.

Modning og optimalisering

Prosjektdirektør i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, Morten Klokkersveen, mener utsettelsen gir prosjektet bedre tid til å modne og optimalisere de ulike løsningene og finne tiltak som reduserer kostnadene. I tillegg reduseres risikoen når det gjelder grunnforholdene, og det blir tid til å sørge for et enda bedre gjennomarbeidet kontraktsunderlag.

I hurtigplanen er det ikke tatt tilstrekkelig hensyn til prosesser som ekstern kvalitetssikring, bompengeproblematikk og Stortingets egen budsjettprosess.

- Det nye regelverket for offentlige anskaffelser ville uansett ha gitt behov for mer tid til kontraktsarbeidet, mener Klokkersveen.

Oppstart i 2021 gir en rasjonell prosess fram mot byggestart for arbeidslaget i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

- Vi skal uansett være klare når investeringsmidlene bevilges, forsikrer Klokkersveen.

Jobber etter planen

Ny Nasjonal transportplan er fortsatt ikke lagt fram, og dermed heller ikke vedtatt i Stortinget. Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 jobber foreløpig videre etter samme fremdriftsplan som man hittil har hatt i arbeidet.

– Vi har planleggingsoppdrag for 2017, og følger den planen videre. Den er fullt ut holdbar også i lys av det som er kommet frem. Senere kan det bli aktuelt å justere fremdriften etter at det som er kommet frem blir formalisert, sier Frimannslund.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen