Endrer sikkerhetsregelverk etter press fra Parat

Endrer sikkerhetsregelverk etter press fra Parat

Det norske regelverket for å foreta bakgrunnssjekk av ansatte i luftfarten, er i strid med EUs regelverk. Etter at ESA konkludert med at Luftfartstilsynet bryter EUs regelverk, er nå ny forskrift sendt ut på høring.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Siden 2012 har Parat lagt press på norske og europeiske myndigheter. Leder for Norsk Pilotforbund, Petter Førde, sier endringen som nå kommer, er en direkte følge av dette arbeidet.

– Etter at vi mottok en skriftlig bekreftelse fra Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet med innrømmelser om at det ikke utføres bakgrunnssjekk av personer fra tredjeland, ble det bevegelse i saken, sier Førde.

Norge er nå pålagt å rydde opp

Han sier Parat også henvendte seg til kontakter i EU-parlamentet, noe som førte til at EU-kommisjonen kontaktet EFTA for å få svar fra norske myndigheter om deres praksis vedrørende bakgrunnssjekk.

– EU-kommisjonen er tydelig på at norske myndigheter ikke har noen unntak for kontroll av besetningsmedlemmer fra tredjelands borgere, slik departementet hevdet. Derfor er Norge nå pålagt av europeiske luftfartsmyndigheter å rydde opp i denne lemfeldige og manglende kontrollen, sier Førde.

Han sier norske myndigheters unnlatelse av bakgrunnssjekk av personer fra tredjeland åpner for at potensielle terrorister med falsk ID kan få fri tilgang til fly og cockpit i Norge, i tillegg til på europeiske- og interkontinentale flygninger.

Nytt forslag er på høring

– Vi har eksempler på nordmenn som blir nektet adgangskort etter å ha bodd i utlandet en periode. Årsaken oppgis å være mangler ved politiattesten. Samtidig trenger ikke tilsvarende personell fra tredjeland politiattest. Årsaken som Luftfartstilsynet oppgir skriftlig, er at dette er for ressurskrevende, utfordrende og at det ofte er «tvil om dokumentets pålitelighet selv etter omfattende ressursbruk», sier Førde, som ikke forstår logikken i dette viktige sikkerhetsspørsmålet.

Nytt forslag til forskrift fra Luftfartstilsynet, som nå er på høring, krever uttømmende politiattest for de siste fem år også for personer fra tredjeland.

– Vi er glad for at Luftfartstilsynet nå innfører de samme sikkerhetsreglene for personer fra tredjeland som de vi nordmenn og våre europeiske kolleger omfattes av. Samtidig har tilsynet et utvidet ansvar for å forsikre seg om at dokumenter som fremlegges, er ekte. Dette ansvaret er beskrevet i politiregisterloven, der det går frem at vandelsattest ikke utstedes til personer utenfor Norge og EØS-land. Luftfartstilsynet gir seg selv unntak fra denne bestemmelsen i den nye forskriften, og vårt spørsmål til tilsynet er hvordan de rent faktisk vil utføre sitt kontrollansvar, sier Førde.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen