​Effektiv drift og eiendomssalg gir godt resultat for Avinor

​Effektiv drift og eiendomssalg gir godt resultat for Avinor

Avinors driftsinntekter ble 3,9 milliarder kroner i fjerde kvartal 2015, og til sammen 12,0 milliarder kroner for 2015. Resultat etter skatt ble 2,5 milliarder kroner. Dette utgjør en betydelig resultatfremgang fra 2014, og skyldes i hovedsak reduserte driftskostnader og gevinst ved salg av Radisson BLU hotellet på Gardermoen.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi er godt fornøyd med resultatet, og særlig at vi har lyktes med å effektivisere driften for å møte situasjonen med færre reisende. Effektiviseringen gir et godt resultat for Avinor, og bidrar også til at vi unngår økning av lufthavnavgiftene. Det gode resultatet kommer både flyselskapene og de reisende til gode og er nødvendig for å gjennomføre planlagte investeringer, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Avinor har mål om å gjennomføre kostnadsbesparelser på 1,5 milliarder kroner frem til 2018. Selskapet er i rute mot dette målet, og innfridde med god margin planen om 150 millioner kroner i effektivisering og kostnadsbesparelser i 2015.

[factbox id="1"]

Fusjon mellom Avinor AS og Oslo Lufthavn AS ble gjennomført som planlagt med virkning fra 01.01.16.

Redusert antall passasjerer – økning i overflygninger

I 2015, sank antallet passasjerer som reiste over Avinors lufthavner med 0,2 prosent, sammenliknet med 2014. Trafikknedgangen er i hovedsak relatert til innenrikstrafikk og offshore helikoptertrafikk. Flysikringstjenesten hadde en vekst i antall overflygninger over Norge (service units) på 6,2 prosent i 2015.

Sikker og god drift

Konsernet har en løpende sikker og stabil drift med en gjennomsnittlig regularitet på 98 prosent og en punktlighet på 88 prosent over siste 12 måneder. Norske regionale lufthavner er blant de mest punktlige i verden, og Oslo Lufthavn er blant de mest punktlige i Europa. Det er i 2015 ikke registrert luftfartsulykker med eller uten personskader der Avinor har vært medvirkende part.

Store utbyggingsprosjekter

Høsten 2015 solgte Avinor eiendommen som huser Radisson BLU Airport Hotel Oslo, med en regnskapsmessig gevinst på̊ 1 266 millioner kroner. Salget er gjennomført for å bidra til finanseringen av utbyggingen ved Bergen lufthavn, Flesland. Avinor er for årene 2014 til 2017 gitt et utbyttefritak på overskudd over 1 milliard kroner.

Det forventes at utbyggingsprosjektene ved Oslo lufthavn og Bergen lufthavn sluttføres i henhold til plan og budsjett i 2017.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen