E8 skal bli en intelligent veg

E8 skal bli en intelligent veg

Norske og finske vegmyndigheter samarbeider om ITS på E8. ITS er en forkortelse for intelligente transporttjenester og systemer.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Mandag signerte partene en avtale om samarbeid om ITS-prosjektet på E8 mellom Skibotn i Troms og Kolari i Finland. Det innebærer blant annet enhetlig varsling om vær, føre og trafikkhendelser på begge sider av grensen.

 ITS ikke bare i storbyer

- Mange har nok en oppfatning av at intelligente trafikksystemer er noe som først og fremst er aktuelt i storbyer og på høytrafikkerte veger. Men dette er teknologi vi i Nord-Norge kan ha stor nytte av, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen, Region nord.

Avtalen ble signert under en konferanse i Muonio i Nord-Finland. Her var politisk ledelse fra begge land representert, ved Finlands transportminister Anne Berner og statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet.

Sanntidsinformasjon til alle trafikanter

Nøyaktig hvilken teknologi som skal testes ut på E8 på norsk side er foreløpig ikke avgjort. Statens vegvesen har i dag flere ITS-prosjekter gående rundt om i landet, som kan være aktuelle for utprøving på europavegen mellom Norge og Finland.

- ITS handler om å utnytte tilgjengelig informasjon på beste mulige måte. Hvis trafikantene kan få god informasjon om føreforhold og hendelser på vegen, blir planleggingen av kjøreturen bedre og ferden blir tryggere. I tillegg ser vi muligheter for å effektivisere og forbedre driften og vedlikeholdet av vegnettet, for eksempel ved at entreprenørene får sanntidsdata om veg- og føreforholdene, og kan prioritere ressursene deretter, sier Naimak.

Noen andre eksempler på ITS er variable fartsgrenser, som justeres utfra føreforholdene, varsling til trafikanter om dyr i vegbanen og værovervåkning.

Førerløse kjøretøy

I Muonio har finnene etablert et lukket anlegg for kjøretøytesting. Anlegget er også egnet til utprøving av selvkjørende biler.

- Førerløse kjøretøy og «biltog» med ledebil, representerer den ene ytterenden av ITS. På den andre har vi systemer vi bruker i dag, for eksempel værstasjoner og trafikkstyring i sanntid, med variable skilt. Nøkkelen til et virkelig intelligent transportsystem ligger i informasjonsflyten; at de forskjellige delene av systemet – inklusiv kjøretøyene – snakker med hverandre. Korrekt informasjon gjør trafikantene i stand til å gjøre gode valg, noe som gir økt sikkerhet og bedre regularitet, sier Naimak.

Avtalen mellom norske og finske vegmyndigheter strekker seg over tre år.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen