E6 - firefelts veg med stamvegstandard

E6 - firefelts veg med stamvegstandard

Bygging av den 8 km lange strekningen mellom Jaktøyen i Melhus og Sentervegen ved City Syd ventes å komme igang tidlig neste år, og er planlagt åpnet i 2019.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Det er bra at vi nå kommer i gang med andre byggetrinn for E6, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen. Første byggetrinn, E6 Sentervegen - Tonstad, ble ferdig i oktober 2013.

[factbox id="1"]

Hele strekningen på 8 km er lyst ut som en stor kontrakt. I tillegg er det en egen kontrakt med bygging av jernbanebru over E6.

Største enkeltprosjekt i Miljøpakken

Kostnaden er beregnet til 2,5 milliarder kroner, og er det største enkeltprosjektet som Miljøpakken finansierer. Miljøpakken er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune for at Trondheim skal få et bedre hovedvegnett, bedre kollektivtilbud og bedre forhold for de som går og sykler.

Det er Statens vegvesen som skal bygge ut E6 mellom Melhus og Trondheim og E6 i Soknedal de nærmeste åra. Vegselskapet Nye Veger AS har overtar ansvaret for utbygging av resten av strekningen for E6 Melhus–Ulsberg fra 1. januar 2016.

Sykkelvegen er ferdig

Når vi bygger riksveg i tettbygd strøk skal det alltid lages tilbud til de som går og sykler. Det ble valgt å bygge dette langs fv. 900 Heimdalsvegen. Heimdalsvegen ble åpnet i november 2015, og er det første eksemplet på at gang- og sykkelvegen er ferdig før bygginga av bilvegen starter.

[factbox id="2"]

Trafikkavvikling er en stor utfordring

Ny E6 skal bygges hovedsakelig i dagens trase, mens det daglig passerer opp mot 30 000 biler. Vi anbefaler at enda flere reiser kollektivt. Det skal være to felt gjennom anlegget i hele byggefasen, og vi må regne med at det blir mer kø enn i dag. Det skal lages midlertidige veger og rundkjøringer for å unngå altfor mange omlegginger som kan være stressende for trafikantene.

Kvikkleireområde

På Klett er det kvikkleire i meget stort omfang som krever omfattende kalk- og sementpæling for å sikre stabiliteten. Det sprøytes det inn kalk og sement som piskes inn slik at kvikkleira blir fast, og det blir som pæler. Bekkedaler skal fylles opp for å hindre utglidning.

Geoteknikken er krevende i dette prosjektet, og det er gjort omfattende grunnundersøkelser i planleggingsperioden.

Nytt Hårstadkryss

Et nytt kryss ved forbrenningsanlegget vil avlaste Sandmoen, og vi får en ekstra forbindelse mellom Østre Rosten og E6. Det blir også ny adkomst til forbrenningsanlegget fra dette krysset.

[img id="1"]

Hvordan blir naboer berørt?

Det vil bli mer og mindre kontinuerlig anleggsvirksomhet langs hele strekningen i tre år, så det er klart at dette vil merkes godt. Over Heimdalsmyra blir vegen utvidet på østsiden av dagens trase. Det blir bedre etterpå, og vegen kommer lenger fra husveggen enn i dag for de fleste naboene. Det skal bygges støyvoller og støyskjermer for å skjerme for støyen fra ny E6.

På Klett er det inngått avtale med grunneier om å flytte husene på en gård til andre siden av vegen.

Planer for godsterminal på Torgård

Hvis en framtidig godsterminal blir lokalisert på Torgård vil det bli behov for jernbanespor under E6 like sør for Sandmokrysset. Foreløpig har ikke Statens vegvesen fått føringer for å ta hensyn til dette. - Vi må ha en avklaring og finansiering innen neste sommer, hvis vi skal klargjøre for jernbanekryssing samtidig med E6-byggingen, sier Almar Aronsen.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen