E18 - Flere ulykker i anleggsperioden

E18 - Flere ulykker i anleggsperioden

Kjente tiltak som kunne ha redusert antall alvorlige ulykker på E18 Gulli-Langåker i anleggsperioden mellom 2011-2014 ble ikke iverksatt. Det årlige antall personskadeulykker økte med 66 prosent.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[img id="1"]

Egen risikovurdering

En ny rapport fra TØI viser at anleggsarbeidet i forbindelse med utbyggingen av E18 mellom Gulli og Langåker i Vestfold medførte store utfordringer for trafikksikkerheten. I forbindelse med Statens vegvesen, Region Sør, sin egen risikovurdering som ble gjort i forkant av anleggsarbeidet ble det avdekket en rekke konkrete risikofaktorer. Det ble også definert mål for trafikksikkerheten. Effektive tiltak for å redusere risikoen ble vurdert som svært kostnadskrevende og en del av tiltakene ble derfor ikke innført.

Ingen skulle bli drept eller hardt skadd

Det første målet for bedret trafikksikkerhet var at ingen skulle bli drept eller hardt skadd i trafikkulykker langs anleggsstrekningen, det andre at antall ulykker ikke skulle være høyere enn i førperioden 2005-2009. Det har vist seg at målene ikke ble nådd. I anleggsperioden ble tre personer drept og 10 hardt skadd i trafikkulykker. Det totale årlige antall personskadeulykker økte med 66 prosent. I tillegg var ulykkene på E18 mer alvorlige i anleggsperioden enn før, det var flere skadde, især flere drepte og hardt skadde, per ulykke, spesielt i ulykker med påkjøring bakfra.

[img id="2"]

Sikkerhet ble håndtert på en god måte

Intervjuer med 22 nøkkelpersoner som representerte de ulike aktørene i vegprosjektet, viser likevel at sikkerhet alt i alt ble håndtert på en god måte. Prosjektet var preget av godt samarbeid, en positiv læringskultur, og motiverte og erfarne personer i nøkkelstillinger. Likevel har det vist seg at det er et læringspotensial. Blant annet ble det sett behov for en tydeligere avklaring og definisjon av det overordnede og operative ansvaret for trafikantenes sikkerhet.

Målene ble ikke nådd

Strekningen på E18 fra Gulli (ved Tønsberg) til Langåker (ved Sandefjord) ble utvidet fra tofelts- til firefeltsveg med midtdeler og rekkverk i perioden august 2011 til juli 2014. Rapporten er skrevet på oppdrag av Statens vegvesen, Region Sør. Formålet var å gjøre en evaluering av hvordan trafikantenes sikkerhet er håndtert i anleggsperioden for E18 Gulli-Langåker. Rapporten tar utgangspunkt i målene for trafikksikkerheten som ble definert i en risikovurderingen av anleggsarbeidene som er gjort i 2010, og som ikke ble nådd.

Artikkelen er hentet fra TØI.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen