E16 Skaret–Høgkastet til politisk behandling

E16 Skaret–Høgkastet til politisk behandling

Statens vegvesen har sendt grunnlaget for politisk behandling og vedtak av kommunedelplan for E16 Skaret – Høgkastet til Hole kommune.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Statens vegvesen Region sør sendte i desember 2012 forslag til kommunedelplan for E16 Skaret – Hønefoss med tilhørende konsekvensutredning til kommunene Hole og Ringerike.

Fire forslag

Fire forslag til kommunedelplan var på høring og offentlig ettersyn i januar–mars 2013. På delstrekningen Skaret–Høgkastet var alle løsningene ute på høring/offentlig ettersyn like. I høringen kom det flere innsigelser til planene.

Alle innsigelsene gjaldt strekningen nord for Kroksund. Det kom ingen innsigelser til planforslaget for strekningen Skaret–Høgkastet. På grunn av innsigelsene, ble ikke kommunedelplanen for E16 Skaret–Hønefoss vedtatt.

Tre rapporter

Jernbaneverket hadde innsigelse til kommunedelplanforslagene for E16 Skaret–Hønefoss, fordi de mente planleggingen av ny E16 og Ringeriksbanen måtte samordnes.

I 2014 og fram til januar 2015 utarbeidet Jernbaneverket og Statens vegvesen tre felles rapporter om Ringeriksbanen og E16 Skaret–Hønefoss på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. I januar 2016 ble det i tillegg levert en rapport spesielt om delstrekning 4, fra Bymoen til Styggedalen.

Fellesprosjekt

Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at E16 mellom Høgkastet og Hønefoss skal planlegges sammen med Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss i et fellesprosjekt.

Dette fellesprosjektet er lagt under Jernbaneverket, men gjennomføres i samarbeid med Statens vegvesen. For dette prosjektet skal det utarbeides reguleringsplan med konsekvensutredning. Planprosessen gjennomføres som statlig plan.

Eget vegprosjekt

E16 Skaret-Høgkastet er skilt ut som et eget vegprosjekt. Ansvaret for dette er lagt til Statens vegvesen Region sør. Vegløsningen som ble lagt fram i 2012 og var på høring/offentlig ettersyn i 2013 er ikke endret for denne delstrekningen gjennom fellesutredningene med Ringeriksbanen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har på den bakgrunn bestemt at den delen av kommunedelplanen fra 2012 som omfatter strekningen Skaret–Høgkastet kan skilles ut som en egen plan og vedtas av Hole kommune. Gjennom planvedtaket godkjennes også konsekvensutredningen for denne delstrekningen.

Videre planlegging

Den videre planleggingen av E16 Skaret–Høgkastet gjennomføres som kommunal plan med Hole kommune som planmyndighet. Det skal utarbeides reguleringsplan som detaljerer løsningen som vedtas i kommunedelplanen. Fordi det er gjennomført konsekvensutredning på kommunedelplannivået, vil det ikke bli utarbeidet konsekvensutredning på reguleringsplannivået.

Gjennom årene planleggingen av ny E16 gjennom Hole har pågått, er det gjort mange utredninger og utarbeidet mange rapporter. Som grunnlag for den politiske behandlingen av kommunedelplanen for E16 Skaret–Høgkastet har Statens vegvesen laget en rapport som oppsummerer den formelle prosessen, de viktigste konsekvensene og merknadene som har kommet inn knyttet til denne E16-strekningen.

Oppsummeringsrapporten og kommunedelplankart for E16 Skaret–Høgkastet er nå sendt Hole kommune. Kommunedelplanen forventes vedtatt i Hole kommunestyres møte 20. juni.

VEG/22. mars 2019

SINTEF gjenoppliver Veglaboratoriet

SINTEF har bestemt seg for å satse mer på samferdsel i tiden som kommer, og har derfor «gjenopplivet» Veglaboratoriet sitt. Dette gjør de fordi de bevisst ønsker å utvikle «grønnere veier» og anleggsprosesser. De vil også påvirke folk til å velge en mer miljøvennlig transport. Les hele saken

Til toppen